Guovssonásti bellodat
Partiet Guovssonásti 


Guovssonástis årsmöte 2020

Datum för Guovssonástis årsmöte meddelas så snart som möjligt. 

Under årsmötet kommer vi bland annat förbereda inför valet med både nomineringsarbete och valkampanjsfrågor. Årsmötet ger medlemmarna möjlighet att diskutera samepolitik och utforma partiets politik inför Sametingsvalet 2021.

Guovssonásti välkomnar alla medlemmar att delta på årsmötet på plats i Jåhkkåmåhkke eller digitalt!


Tid:

Ej klart.

Ej klart.

 Plats:

Preliminärt: Jokkmokk. Det går att delta på mötet digitalt. Boende och möteslokal meddelas senare.


Preliminär föredragningslista: 

 1. Ordförande öppnar Guovssonástis sextonde årsmöte
 2. Val av presidiet: mötesordförande, vice mötesordförande och sekreterare
 3. Val av två justerare/rösträknare
 4. Fastställande av närvaroförteckning/röstlängd
 5. Godkännande av kallelse
 6. Fastställande av föredragningslista
 7. Redogörelse och fastställande av verksamhetsberättelsen 2019
 8. Redogörelse och fastställande av balans- och resultatredovisning 2019
 9. Revisorernas berättelse över styrelsens förvaltning för 2019
 10. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen och kassaförvaltaren
 11. Fastställande av medlemsavgifter 2021
 12. Fastställande av årsarvoden och övriga arvoden 2021/01-2021/06
 13. Fastställande av budget 2020 och 2021
 14. Val av styrelse, 2 ordinarie och 3 ersättare, ordförande och revisor med ersättare- årsmötet gör valberedning 
 15. Sametinget: redovisning av sametingsarbetet 2019-2020 
 16. Valarbete
 17. Nomineringsarbete
 18. Aktuella frågor
 19. Årsmötet avslutas Anmälan för resa, boende och middag

När tid för årsmötet bestämts kommer kallelse skickas ut. Då blir det också möjligt att anmäla sig till årsmötet.

Guovssonásti står för logi och resa med billigaste färdsätt med hänsyn till Covid-19 för medlemmar med inbetalt medlemskap 2020. Medlemskap går att lösa på plats.

För mer information, anmälan och logi, kontakta Lars Miguel Utsi, LM@utsi.se, eller Marita Stinnerbom, marita.stinnerbom@gmail.com. 


Välkomna! 
 


Medlemsavgifter för år 2020

Familjekort: 100:-/år 
Samtliga personer som hör till familjen oavsett ålder.
Enskild medlem: 50: -/år

Medlem blir du enklast genom att betala in medlemsavgiften via Swish eller bankgiro. 
Kom ihåg att ange namn och födelseår för samtliga. 

Swish: 
123 624 09 64
Bankgironummer: 5301-8925