Guovssonásti bellodat
Partiet Guovssonásti

Guovssonásti kan inte acceptera förslaget till nordisk samekonvention

Pressmedelande 2017-01-19

I fredags offentliggjordes förslaget till nordisk samekonvention som förhandlats fram mellan Finland, Norge, Sverige och Sametingen. Partiet Guovssonásti kan inte godkänna förslaget som det ser ut nu utan förtydliganden.

Arbetet med den nordiska samekonventionen har pågått länge och förväntningarna på den har varit stora. Utvecklingen internationellt när det gäller urfolksrätt, bl.a. Förenta Nationernas antagande av deklarationen om urfolkens rättigheter i 2007, de nordiska ländernas ambitioner i rättighetsfrågor i övrigt samt återkommande internationell kritik mot Sveriges bristande efterlevnad av internationella konventioner gentemot oss samer har gett hopp om att den nordiska samekonventionen skulle innebära en höjd ambitionsnivå för Sveriges, Norges och Finlands åtaganden gentemot oss samer och respekten för våra rättigheter.

Guovssonásti konstaterar tyvärr att så inte är fallet.

Förslaget innehåller förvisso en del skrivningar som kan innebära förbättringar för oss samer, på svensk sida till exempel när det gäller språkanvändning, samiskt kulturarv, forskning och duodji, men i viktiga urfolksrättsliga frågor är bristerna stora i jämförelse med internationell urfolksrätt.

Att konventionstexten begränsar samernas självbestämmande till endast konsultationer med staterna utan krav på samtycke från samerna, ger ett svagt skydd för samers ägande- och bruksrätt vid ingrepp samt ger staterna rätten att definiera vem som är same är sådant som redan har kritiserats av så väl sakkunniga som viktiga samiska organisationer. Guovssonásti instämmer i den kritiken och efterfrågar förtydliganden om vad konventionen kommer få för konsekvenser.

I punkt efter punkt verkar förslaget till nordisk samekonvention endast vara en beskrivning av vad vi har idag eller till och med försämringar jämfört med dagsläget. Den är långt ifrån vad som gäller inom internationell praxis i urfolksrätt, det vill säga de rättigheter som faktiskt bör gälla för oss samer som urfolk”, säger Lars Miguel Utsi, partiledare för Guovssonásti.

Utvecklingen inom internationell urfolksrätt och samerätt i Sverige går framåt. Historiska och pågående oförrätter gentemot det samiska folket bör rättas till av en modern och framåt urfolkspolitik som också erkänner samernas fulla rätt som urfolk.

I dagsläget ser jag inte att vi kan ställa oss bakom den här konventionstexten. Den riskerar att låsa Sverige vid en låg ambitionsnivå där särskilt vår möjlighet att bevara vår natur, marker och kultur begränsas kraftigt. Vi kan inte tumma på vår urfolksrätt och det måste vara tydligt i detta arbete”, säger Marita Stinnerbom, partiledare för Guovssonásti.


För sametingspartiet Guovssonásti 

Marita Stinnerbom, partiledare


Lars Miguel Utsi, partiledare