Guovssonásti bellodat
Partiet Guovssonásti

Min politihka - Vår politik

Sametingsvalet den 16:e maj 2021 är viktigt för det samiska samhället. 

Under kommande mandatperiod kommer bl.a. två stora utvecklingsprocesser ske - konsultationsordningen blir troligen lag och rennäringslagen ska revideras. Se till att du röstar på det parti som driver de frågor som är viktiga för dig i dessa processer - rösta på Guovssonásti i Sametingsvalet den 16:e maj.


Mijjen ulmie saemien aalkoe-aalmetjireakta eatnamasse jïh tjaatsan tjoevere årrodh seamma goh aajterereakta jïh laantelaakese tjaalasovvedh.


Vår vision är att den samiska urfolksrätten till mark och vatten är fullt erkänd, skyddad i lag och likställd med egendomsrätten.


Läs mer om vår politik för samisk rätt till mark och vatten.Min oainnáhus lea ahte boazodoallu lea nanus, bistevaš ja ealás, dat bisuha ja ovddida sámi kultuvrra, nanusmahttá iežá sámi ealáhusaid ja lea buorrin lundui ja dálkkádahkii.


Vår vision är att rennäringen är stark, hållbar och livskraftig, den bevarar och utvecklar samisk kultur, stärker övriga samiska näringar och främjar naturen och klimatet.


Läs mer om vår politik för rennäringen.
Mïjjan vujdnamisne sámiengiälah leäh viässuojine, sámiengiälla adnietuvvá ållásikte gájkka sämij tjađđa jah syöbradahkka várjjale jah buerest gähttije sámiengiälijde.


Vår vision är att de samiska språken är levande, att samiska används fullt ut av alla samer och att de samiska språken skyddas och främjas av samhället. 


Läs mer om vår politik för de samiska språken.


Min oainnáhus lea ahte visot sámit beroškeahtá sohkabealis galget gieđahallot ovttaárvosaččat ja rievttalaččat, mas ovttaskas olmmoš ii vealahuvvo, mas olmmošlaš rievttit, geavahan- ja oamastanriekti adnojit váran ja ahte dat boahtá oidnosii servodaga oainnuin, árvvuin ja njuolggadusain.


Vår vision är att alla samer oavsett kön ska behandlas jämlikt och rättssäkert, där den enskilde inte diskrimineras, där mänskliga rättigheter, bruks- och egendomsrätt respekteras och att det återspeglas i samhällets attityder, värderingar och normer.


Läs mer om vår politik för jämlikhet och jämställdhet. 


Mïjjan vujdnamisne duöjjie leä tjürgges jüridijkan suöjien vuölliene, jah leä viässuoje kultuvrrameärkkane jah varries viässuometjeärdda, gussnie gájkka duöjjiehámieh aktta tjårggade leäh.


Vår vision är att duodji har ett starkt juridiskt skydd, är ett levande kulturuttryck och en välmående näring där alla former av duodji står sig lika starka.


Läs mer om vår politik för duöjjie. 


 Min oainnáhus lea ealás ja bistilis biras mas visot eanan- ja čáhcegeavaheapmi Sámis váldá sosiálalaš, ekonomalaš ja ekologalaš ovddasvástádusa vai biologalaš girjáivuohta bisuhuvvo ja dálkkádatrievdadusaid čuohcamušat hehttejuvvojit sámi ealáhusaid ja servodaga friddja ja diehttevaš ovddalgihtii mieđihemiin.


Vår vision är en livskraftig och hållbar miljö där all användning av mark och vatten i Sábmie tar socialt, ekonomiskt och ekologiskt ansvar för att bibehålla den biologiska mångfalden och stävja klimatändringens effekter utifrån ett fritt och informerat förhandssamtycke från samiska näringar och samhälle.


Läs mer om vår politik för klimat och miljö.