Guovssonásti
Sámediggebellodat/Sametingspartiet

Sametinget behöver rättssäkerhet, transparens och förankring

Pressmeddelande 2017-04-26


Guovssonásti arbetar för ett rättssäkert samhälle för alla samer där vår kultur, rennäringen och andra näringar får utvecklas i balans med naturen och klimatet.

Frågan om rättssäkerhet har aktualiserats under den pågående mandatperioden. Sametingets styrelsepartier har gång på gång visat att rättssäkerhet, transparens och förankring inte har hög prioritet.

Man visar prov på omdömeslöshet, brist på insyn och ett arbetssätt präglat av exkludering.

Här är några exempel:


Guovssonásti vill att alla samer ska behandlas jämlikt och rättssäkert, där den enskilde inte diskrimineras, där mänskliga rättigheter, bruks- och egendomsrätt respekteras och att det återspeglas i samhällets attityder, värderingar och normer. 

Myndighetsutövningen gentemot rennäringen ska vara rättssäker och skötas av stabila och förutsägbara myndigheter där rennäringens företrädare har ett starkt inflytande.

Vi arbetar för ett sameting präglat av rättssäkerhet, transparens och förankring. Nuvarande styrelsepartier visar tydligt att de inte gör det.