Guovssonásti bellodat
Partiet Guovssonásti

Översyn av regler för politiskt arbete inför nästa mandatperiod

2021-12-02, motion 571. Avslag.

 

Motivering
Inför varje ny mandatperiod bör Sametinget genomföra en översyn. Syftet bör vara att effektivisera det politiska arbetet genom att lämna förslag på nödvändiga och önskade förändringar för det politiska arbetet samt i relevanta regelverk så att plenum kan revidera regelverket inför tillsättandet av politiska förtroendeuppdrag i nästkommande mandatperiod. 

Översynen ska se över och komma med förslag om:

 • regler för styrelsen sammansättning och fördelning av ansvarsområden,
 • ansvarsfördelning mellan nämnder och styrelsen,
 • regler och budget för arvoden för politiska uppdrag,
 • arbetsbeskrivningar och rapportering av genomfört arbete i politiska organ,
 • eventuell permanent funktion för översyn av regler för politiskt arbete,
 • eventuella behov för förändringar eller översyn inom andra områden utöver de ovan angivna.

Översynen bör ge förslag på nödvändiga ändringar i delegationsordningar, Sametingsordningen, ekonomiska förmåner och andra relevanta regelverk.

 

Yrkande

 • att Sametinget tillsätter en utredning för översyn av politiska arbete inför kommande mandatperiod,
 • att utredningen leds av en arbetsgrupp bestående av en representant och ersättare för varje parti i Sametinget,
 • att översynsarbetet har följande utredningsdirektiv:

Utredningen ska se över och komma med förslag om:
       -       regler för styrelsen sammansättning och fördelning av ansvarsområden, 
       -       ansvarsfördelning mellan nämnder och styrelsen
       -       regler och budget för arvoden för politiska uppdrag 
       -       arbetsbeskrivningar och rapportering av genomfört arbete i politiska organ
       -       eventuell permanent funktion för översyn av regler för politiskt arbete
       -       eventuella behov för förändringar eller översyn inom andra områden utöver de ovan angivna

Utredningen bör ge förslag på eventuella ändringar i delegationsordningar, Sametingsordningen, ekonomiska förmåner och andra relevanta dokument. 

 • att utredningen färdigställer sina slutsatser och förslag i en rapport till Sametinget senast september 2024 
 • att Sametingets plenum bereds möjlighet att behandla rapporten och genomföra eventuella ändringar innan mandatperiodens slut.

 

 
För sametingspartiet Guovssonásti
Lars Miguel Utsi
Marita Stinnerbom