Guovssonásti bellodat
Partiet Guovssonásti

Etablering av samrådsorganisation för samisk vårdpersonal


 

Sametinget godtog den 26-28 maj 2015 styrelsens svar

att motionärens yrkande ingår i det påbörjade arbetet med utarbetande av det hälso- och socialpolitiska programmet.

efter motionen (förslaget)

att Sametinget arrangerar ett samrådsmöte med samisk            vårdpersonal för att undersöka möjligheterna att etablera      en samrådsorganisation för samisk vårdpersonal i                Sverige,

att Sametinget finansierar detta arbete med                              minoritetsspråkmedel avsatta för samråd och med medel      från berörda landsting och kommuner.

För sametingspartiet Guovssonásti
Lars Miguel Utsi
ersättare i Sametinget
motion 457 den 1 oktober 2014 Under Sametingets plenum i Luleju, 29 september – 2 oktober 2014, arrangerades ett mycket relevant seminarium om samisk hälsa den 30:e september. Under seminariet redovisades hur läget ser ut inom samisk hälsa i Sverige och hur man kan jobba vidare med att förbättra det arbetet.

Bland annat lyftes behovet för ytterligare forskning, utbildning och tydliggörande av behoven som finns inom det samiska samhället så att vårdutbudet kan anpassas till behoven. Samisk nasjonalt kompetansesenter - psykisk helsevern og rus (SANKS) visade på hur man i Norge arbetat med detta.

Under seminariet belystes att samisk personal som finns inom vården är en stor resurs. Samisk vårdpersonal har samisk kompetens och vårdkompetens. Denna kombination kommer vara central i landstingens och Sametingets arbete framöver att utveckla en likvärdig vård för särskilt utsatta grupper såsom renskötare, samisk ungdom och samisk befolkning i stort.

Därför vill jag att Sametinget ska se till att de samer som jobbar inom vården får möjlighet att samlas och bilda en organisation för samråd för landstingen och som kan fungera som remissinstans för Sametinget i dess framtida arbete med samisk hälsa. Sametinget har minoritetsspråkmedel avsatta för samråd som möjligen delvis kan användas till att samla och finansiera en sådan samrådsorganisation. Det är också naturligt att man undersöker möjligheten för berörda landsting och kommuner att bidra till finansieringen av arbetet med en sådan organisation.