Guovssonásti bellodat
Partiet Guovssonásti

Toleransnivå för skada på rennäringen orsakad av konkurrerande markanvändning

 

Motion (förslag)

- att Sametinget verkar för att införa en toleransnivå för skada på rennäringen orsakad av konkurrerande markanvändning


För sametingspartiet Guovssonásti
Marita Stinnerbom
ledamot i Sametinget
motion 484 den 24 februari 2016

 


Bakgrund

Samebyarna ligger under hårt press när det gäller markintrång på renbetesmarker. Vindkraft, gruvnäring, skogsbruk, täktverksamhet, kraftledningar, turistverksamhet, tävlingsverksamhet, utbyggnad av samhällen är bara några av den intrångsbild som samebyarna ska samråda om.

Samebyarna kan inte på något sätt påverka situationen utan ska infinna sig till samråd, det är ett stort administrativt arbete som samebyarna ska hantera. Många samebyar har många undersökningstillstånd, gruvor, vindkraftsparker, beslutade tillstånd för vindkraftparker, täktverksamhet, grustag samt ett stort antal avverkningstillstånd. Hur mycket intrång på renbetesmarker ska en samebyn ska tåla?

Tillståndsmyndigheterna har ett ansvar att beakta rennäringens intressen men trots att intrången och kumulativa effekterna visar att rennäringen påverkas negativt beviljas ansökningar med motiveringen att alla tillstånd som beviljas inte kommer att genomföras. Renskötseln får mindre och mindre renbetesmarker, flexibiliteten minskar och övriga renbetesmarkerna får ökade betestryck.

För samebyarna måste man vid varje samråd och påföljande miljökonsekvensbeskrivningar, yttranden och i slutändan förhandlingar i tingsrätter och i nästa steg om processerna går vidare i högre instanser lägga ner stora resurser på att beskriva samebyns markanvändning, kumulativa effekterna av tillståndsgivna och planerade intrången som tillkännages samebyarna.

Många samebyar har en hög intrångsbild av konkurrerande markanvändare och också uttryckt att nu är det nog, nu klarar vi inte mera intrång utan att det påverkar rennäringens existens.

Intrången får inte medföra sådant väsentligt bortfall av renbete att samebyns möjlighet att bedriva rennäring inom berörd del av samebyns betesområde avsevärt försvåras

Eller avsevärt försvårar sedvanlig samling och flyttning av renhjord inom berörd del av samebyns betesområde.