Guovssonásti bellodat
Partiet Guovssonásti 

 

Duodji

Duöjjie

Vår vision är att duodji har ett starkt juridiskt skydd, är ett levande kulturuttryck och en välmående näring där mjuk- och hårdslöjd står lika starka.

Mïjjan vujnnamij mehte tjürggs juridijkan suöjjie gåpttjá duöjieb, juhkka leä viässuoje kultuvrrameärkkane jah varries jiälátassine gussnie mevkes- jah garraduöjjie aktta tjårggade leägan.

 

Riktade insatser behövs för att bibehålla och öka kunskapen och intresset om duodji och för att mjuk- och hårdslöjd ska stå lika starka.

Duodji, samisk design och konsthantverk ska få ett starkare lagligt skydd så att icke-samiska aktörers exploatering av samisk kultur motverkas, t.ex. genom stärkta certifieringsordningar och skydd av traditionella samiska former och mönster.

Traditionell duodji ska stärkas genom utökade insatser, bl.a. utvecklingsstöd, utbildningsinsatser, stipendieordningar och startstöd.

De som är intresserade av att lära sig duodji för dess kulturella värden och de som vill etablera sig och utvecklas som duodjiföretagare ska få ett starkt stöd från samhället.