Guovssonásti bellodat
Partiet Guovssonásti 

 

Klimat och miljö

Dálkádahkka jah bïjruos

Vår vision är en livskraftig och hållbar miljö där all användning av mark och vatten i Sápmi tar socialt, ekonomiskt och ekologiskt ansvar för att bibehålla den biologiska mångfalden, stävja klimatändringens effekter och att den sker med samtycke från samiska näringar och samhälle.

 Mïjjan vujdnamij mehte tjürggs jah nïnnuo bïjruos leä dárbies gussnie gájkka iädnamij jah tjätjij ävkkemh Sámieniädnamisne välddh sosiálaladtje, bednegvyjjarij jah ekologijan guahtáje vásstádassub vaj ájmuone adnietit bijologijan måddiegiärdagevuađub, däbmet dálkádahkkan vïrduodiemien dahkkuojde mah sjeddh sámien jiälátassij jah syöbradahkkan mehte.


Mark och vatten i Sápmi är samernas gemensamma tillgång.

Betydelsen av samernas värderingar, traditionella kunskaper och metoder för resurshantering bör erkännas när det gäller att främja en miljöanpassad och hållbar utveckling.

Principen om urfolkens rätt att säga ja eller nej till exploateringar ska respekteras, i lagar behövs klargörande för att ta hänsyn till samisk markanvändning och samisk kultur, staten ska bistå med juridisk hjälp vid ärenden som rör naturtillgångar och att ersättning ska utdömas vid exploateringar samt att skogssamerna har samma rätt till ersättning för nyttjanderättsupplåtelser inom sina marker som fjällsamerna har på sina marker.

Del av vinster från exploateringar ska gå till det samiska samhället och de samer som berörs.

En fond ska upprättas för att förebygga klimatpåverkan på renbete och Sametinget har ett ansvar för att företrädare för samiska markanvändningsintressen får ekonomiskt stöd för sitt miljöarbete.

Skogsbruket ska bedrivas med hänsyn till klimatförändringar på ett natur- och miljövänligt sätt samt anpassas till renskötseln.

Den fria skoteråkningen ska regleras till speciella skoterområden och skoterleder.


Relaterade motioner: