Guovssonásti bellodat
Partiet Guovssonásti 

 

Levande samiskt näringsliv

Viesso sáme äládus 

 Vår vision är en ekonomiskt, ekologiskt och socialt hållbar utveckling av och inom Sápmi.

 Min oainnáhus lea ekonomalaš, ekologalaš ja sosiálalaš bistevaš ovdáneapmi Sámis.


Samiska näringar är beroende av varandra och bör ges utvecklingsmöjligheter.

Det är viktigt att satsningar inom EUs landsbygdsprogram görs för att renskötseln och andra samiska traditionella näringar behålls, utvecklas och förnyas.

Samernas ställning som urfolk ska beaktas, likaså rennäringen som en viktig del av den samiska kulturen.

Vi vill att samiska företagare ska ges stöd för att starta verksamhet inom renskötsel, duodji, fiske, jakt eller annan primärnäring, göra investeringar eller utveckla företaget.

Stödet ska speciellt inriktas på modernisering, förädling, breddning av verksamheten, stöd till nya idéer och bevarande av kulturarvet.

Samiska naturnäringar ska speciellt ges kompensation för naturgivna nackdelar som strängare klimat och avstånd till centralorter, för bl.a. långa flyttningar och transporter.


Relaterade motioner: