Guovssonásti bellodat
Partiet Guovssonásti 

 

Rennäringen

 Boazodoallu 

Vår vision är att rennäringen är stark, hållbar och livskraftig, den bevarar och utvecklar samisk kultur och stärker övriga samiska näringar.

 Min oainnáhus lea ahte boazodoallu lea nanus, bistevaš ja ealli, dat bisuha ja ovddida sámi kultuvrra ja nanusmahttá iežá sámi ealáhusaid. 

 

Vi vill att rennäringens lönsamhet och trygghet ska stärkas genom skydd för renskötselns markanvändning, skydd mot intrång i och exploateringar av betesmarker.

Samiska parter i mål om samernas markanspråk skall få möjligheter till ersättning för sina rättegångskostnader och en toleransnivå för skada på rennäringen orsakad av konkurrerande markanvändare ska införas.

Inom renskötselområdet ska en samisk förvaltning av rovdjur genomföras så att skadorna minskas till en nivå som samerna tolererar.

Ersättningssystemet ska omarbetas så att full täckning ges för förluster och samebyarnas rovdjursinventerings- och skyddsjaktskostnader ska ersättas fullt ut.

Småskalig renslakt ska möjliggöras, slaktkontroll och besiktningar ska förenklas och anpassas till arktiskt miljö och renskötselns förutsättningar.

Livdjurs-/arealstöd för renar ska inrättas på samma sätt som för annan djurhållning i enlighet med EU:s landsbygdsprogram.

Stöd till generationsskifte ska införas enligt EUs landsbygdsprogram.


Relaterade motioner: