Guovssonásti bellodat
Partiet Guovssonásti 

 

 Samers lika värde som folk och individer

Sámit – seammá árvu olmmožin ja álbmogin

 Vår vision är att alla samer kan leva på ett samiskt sätt, förverkliga sina samiska intressen och föra sin kultur och näring vidare till nästa generation.

Min oainnáhus lea ahte visot sámit galget sáhttit eallit sámi vugiin, dahkat iežaset sámi beroštumiid duohtan ja láhčit iežaset kultuvrra ja ealáhusa boahtte buolvvaide.


Svenska staten ska uppfylla sina folkrättsliga åtaganden gentemot samerna enligt FN:s deklaration om urfolks rättigheter och ska erkänna och genom sina institutioner och sin service stödja samers möjligheter att behålla och utveckla sin kultur och identitet.

En av Sametinget utsedd sannings- och försoningskommission ska ges statliga resurser och befogenheter att ta emot skriftlig och muntlig dokumentation från samer, förhöra nu ansvariga i offentlig verksamhet, fördöma begångna övergrepp och brott och förorda återgäldande insatser.


Relaterade motioner: