Guovssonásti bellodat
Partiet Guovssonásti 


Samisk rätt till mark och vatten

Saemien reakta eatnamasse jïh jaavran

Vår vision är att samisk rätt till mark och vatten är fullt erkänd, skyddad i lag och jämställd med äganderätten.

 Mijjen ulmie saemien reakta eatnamasse jïh tjaatsan lea ellies nænnoestamme, laakesne vaarjelamme jïh aajhterereaktine mïrrestalleme.

 

I författningar bör finnas regler som klargör innebörden av samisk rätt till land och vatten och förhållandet mellan denna och äganderätten.

Dessa ska beskriva hur den samiska bruksrätten konkret kan utövas och tillförsäkras de som har fiske, jakt, slöjd och andra naturnäringar som huvudsaklig försörjning.

På samiskt område, inom hela Sápmi, ska det vara samisk förvaltning och områden ”där renskötsel av ålder bedrivits ” ska skyddas och om tvist uppstår inom renskötselområde ska motparten ha bevisbördan.


Relaterade motioner: