Guovssonásti bellodat
Partiet Guovssonásti 

 

Samisk utbildning

Saemien ööhpehtimmie

Vår vision är att alla samer ska få en god, ändamålsenlig och språkligt och kulturellt anpassad utbildning från förskole- till högskolenivå.

Mijjen ulmie gaajhkh saemieh gelkieh åadtjodh hijven, sjiehteles, gïelh jïh kulturelle sjïehtesjadteme lohkehtimmiem aarhskuvleste-jïlleskuvlese.


Sametinget ska ta ansvar för att samerna får en god och ändamålsenlig utbildning från förskola till högskolenivå och få ansvar för all samisk förskole- och barnomsorgsverksamhet och också kunna ge expertråd och stöd till andra skolhuvudmän.

Sameskolans undervisning och organisation ska anpassas till framtida behov och kunna utökas.

Undervisning ska kunna bedrivas helt på samiska.

Vi vill att samiska lärare utbildas och fortbildas, att särskilda stöd för dessa erhålls, samiska läromedel utvecklas och produceras för förskola upp till högskolenivå på alla godkända samiska ortografier, läromedelsproduktionen utökas för den samiska undervisningen och att modern teknik utvecklas och används.

Samernas utbildningscentrum ska ha en aktiv roll i vuxenutbildningen för samer och bör också erbjuda samiska studerande ett helt samiskt gymnasieprogramalternativ och en samisk institution för studier på högskolenivå ska etableras på svensk sida.


Relaterade motioner: