Guovssonásti bellodat
Partiet Guovssonásti 

 

 Samiskt självbestämmande

Sámien jïjtjamierriediebmie

Vår vision är att vi samer själva ska besluta om det som rör oss själva och vår egendom, mark och vatten baserat på en fullt erkänd och implementerad urfolksrätt.

Mïjjan vujdnamij mehte galggabe mïjjah sámieh jïjtjh mierriedit jïjtjameh ümij bïjrra jah mïjjan dávvierij, iädnamij jah tjätjij bïjrra, mah leäh ållást dühkkeduvvame jah tjađđatuvvame álgguoalmatjij riäktij vuađuosne.


Sametingets folkvalda organ ska lyftas fram och stärkas.

Sametingets kansli ska vara ett självständigt organ under ledning av Sametingets styrelse och nämnder.

Det ska tjäna det samiska folket med de resurser och regelverk plenum och styrelse fastställer.

Sametingets fördelning av medel till samisk verksamhet får inte detaljstyras av regering och riksdag.

Samebyarnas roll som markförvaltare ska stärkas och upplåtelser av mark, jakt och fiske inom Sápmi ska förvaltas av samebyar.

Samefonden överförs från regeringen till samebyarna och Sametinget.

Samefondens ersättningsmedel ska återföras till de berörda skadelidande.

Tills dess ska regeringen utse en majoritet av ledamöter i Samefonden och deras ersättare efter samråd med företrädare för rennäringen.

Sametingen i Sverige, Finland och Norge ska fortsatt ha en egen styrkommitté i nästa (eventuella) Interreg Nordprogram efter att nuvarande programperiod 2014-2020 avslutas. 


Relaterade motioner: