Guovssonásti bellodat
Partiet Guovssonásti

Guovssonásti bellodat / parti

 Guovssonásti viggámuš lea buot sámiide riektesihkkaris servodat mas min kultuvra, gielat, boazodoallu ja eará ealáhusat besset ovdánit luonddu ja dálkkadaga eavttuid mielde.

 


Guovssonásti arbetar för ett rättssäkert samhälle för alla samer där vår kultur, språk, rennäring och andra näringar får utvecklas i balans med naturen och klimatet.

 

 

Mïjjan vujdnamisne galggabe mïjjah sámieh jïjtjh mierriedit jïjtjaneh vyjjarij bïjrra, mïjjan kultuvrij, giälij, dávvierij, iädnamij jah tjätjij guahtáje, vuađuotuvvame ållást dühkkeduvvame jah tjađđatuvvame álgguoalmatjij riäktasne.


Vår vision är att vi samer själva bestämmer i de frågor som rör oss, vår kultur, språk, egendom, mark och vatten utifrån en fullt erkänd och implementerad urfolksrätt.


Läs mer om våra företrädare.

 

 Min oainnáhus lea ahte boazodoallu lea nanus, bistevaš ja ealás, dat bisuha ja ovddida sámi kultuvrra, nanusmahttá iežá sámi ealáhusaid ja lea buorrin lundui ja dálkkádahkii.


Vår vision är att rennäringen är stark, hållbar och livskraftig, den bevarar och utvecklar samisk kultur, stärker övriga samiska näringar och främjar naturen och klimatet.

 

Läs mer om vår politik.


 

Mija visjuvnan sáme giela lä viessomin, gájk sáme idni sáme gielajt ållásit ja sebrudak várrjala ja åvdeda sáme gielajt.


Vår vision är att de samiska språken är levande, att samiska används fullt ut av alla samer och att de samiska språken skyddas och främjas av samhället.

 

Läs och ladda ner vår valbroschyr.

 

Min oainnáhus lea ahte visot sámit beroškeahtá sohkabealis galget gieđahallot ovttaárvosaččat ja rievttalaččat, mas ovttaskas olmmoš ii vealahuvvo, mas olmmošlaš rievttit, geavahan- ja oamastanriekti adnojit váran ja ahte dat boahtá oidnosii servodaga oainnuin, árvvuin ja njuolggadusain.


Vår vision är att alla samer oavsett kön ska behandlas jämlikt och rättssäkert, där den enskilde inte diskrimineras, där mänskliga rättigheter, bruks- och egendomsrätt respekteras och att det återspeglas i samhällets attityder, värderingar och normer.


Läs mer om vårt arbete i Sametinget.Följ gärna Guovssonásti på facebook och instagram.