Guovssonásti bellodat
Partiet Guovssonásti

Guovssonástis partiledare

Min oainnáhus lea ahte mii sámit, ollislaččat duođaštuvvon ja čađahuvvon eamiálbmotrievtti vuođul, ieža mearridit áššiin mat gusket iežamet, kultuvramet, gielaideamet, opmodahkamet, eatnamiiddámet ja čáziideamet.


Vår vision är att vi samer själva bestämmer i de frågor som rör oss, vår kultur, språk, egendom, mark och vatten utifrån en fullt erkänd och implementerad urfolksrätt.

 Mijjen ulmie saemien aalkoe-aalmetjireakta eatnamasse jïh tjaatsan tjoevere årrodh seamma goh aajterereakta jïh laantelaakese tjaalasovvedh.


Vår vision är att den samiska urfolksrätten till mark och vatten är fullt erkänd, skyddad i lag och likställd med egendomsrätten.

Läs mer om våra partiledare genom att klicka på respektive bild ovan.