Guovssonásti bellodat
Partiet Guovssonásti

Stadgar för Guovssonásti

Stadgarna antagna vid bildande av partiet 2005.

Guovssonásti grundades vid Renägarförbundets årsmöte den 22 januari 2005 och för att verka i Renägarförbundets stadgade anda.


Syfte

Guovssonásti skall:

  • delta i sametingsval i Sverige,
  • under samiskt självbestämmande verka för rennäringen, levande samisk kultur och språk samt
  • därvid ta initiativ till verksamheter och åtgärder som främjar samisk kultur


Guovssonásti skall särskilt bevaka att samisk rätt och behov beaktas i samhällsplaneringen och vid utnyttjande av mark, vatten och luft.


Verksamhetsprogram

Guovssonásti skall ha ett av årsmötet fastställt program där verksamheter, åtgärder och metoder för olika områden är preciserade.


Medlemskap

Medlemskap kan fås av same, d.v.s. den som anser sig vara same och har/haft samiska som språk i hemmet, har/haft föräldrar, far- eller morföräldrar med samiska som språk i hemmet eller har/haft förälder som är same.

Medlem betalar den avgift som årsmötet fastställer.


Årsmöte

Årsmötet är Guovssonástis högsta beslutande organ och skall hållas senast i juni månad. Skriftlig kallelse till årsmöte skall göras senast två veckor före årsmötet. Varje medlem har en röst. Beslut avgörs med enkel majoritet. Vid lika röstetal avgörs beslutet av ordförande och vid val genom lottdragning. Vid årsmötet skall behandlas verksamhetsberättelse med resultat- och balansräkning för det gångna året, verksamhetsprogram för det kommande året och val av styrelse och revisor.


Styrelse

Guovssonástis ordförande och fyra ordinarie ledamöter med ersättare väljs av årsmötet växelvis för två årsperioder. Styrelsen utser inom sig vice ordförande. Beslut avgörs med enkel majoritet. Vid lika röstetal avgörs beslutet av ordförande och vid val genom lottdragning. Styrelsen ansvarar för den löpande verksamheten och att årsredovisningar och verksamhetsprogram upprättas.


Sametingsarbete

Styrelsen tillsammans med ordinarie sametingsledamöter eller ersättare ansvarar för Guovssonástis löpande verksamhet i Sametinget.


Räkenskapsår och revisorer

Räkenskapsåret är kalenderåret. Årsmötet väljer årligen en revisor med ersättare intill nästa årsmöte.


Stadgeändring, nedläggelse

Ändring av stadgarna liksom upphörande skall beslutas vid två på varandra följande årsmöten. Guovssonástis tillgångar tillfaller grundaren eller fördelas lika mellan medlemmarna.