Guovssonásti bellodat
Partiet Guovssonásti

Anna-Marja Persson


Mïjjan vujdnamisne leä tjürggs jah nïnnuo bïjruos gussnie gájkka iädnamij jah tjätjij ävkkemh Sámieniädnamisne välddh sosiálaladtje, jah bednegvyjjarij vásstádassub adnietit ájmuone bijologijan måddiegiärdage vyjjarijde, däbmet dálkádahkkan vïrtuodiemien dahkkuojde, vuađuotuvvame sámien jiälátassij jah syöbradahkkan rahpps bahkkaduvvije miälan miehtie.


Vår vision är en livskraftig och hållbar miljö där all användning av mark och vatten i Sápmi tar socialt, ekonomiskt och ekologiskt ansvar för att bibehålla den biologiska mångfalden och stävja klimatändringens effekter utifrån ett fritt och informerat förhandssamtycke från samiska näringar och samhälle.


Klimat och miljö - Dálkádahkka jah bïjruos

36 år, projektledare inom forskning om traditionell kunskap och klimatförändringar.