Guovssonásti bellodat
Partiet Guovssonásti

Mari-Ann Nutti


 Mijjen ulmie saemien aalkoe-aalmetjireakta eatnamasse jïh tjaatsan tjoevere årrodh seamma goh aajterereakta jïh laantelaakese tjaalasovvedh.


Vår vision är att den samiska urfolksrätten till mark och vatten är fullt erkänd, skyddad i lag och likställd med egendomsrätten.
 

 

 

Mon lean Márkku Lásse Ovla nieidda nieida já Marte Biete Lásse Lars-Olá nieida.

Mari-Ann Nutti 57 år, hemmahörande i Sirges sameby, Jokkmokk. Jag kommer från en familj med de traditionella näringarna renskötsel, jakt, fiske och duodji.

Jag brinner för rättighetsfrågor, som mänskliga rättigheter och samisk rätt till land och vatten, stärkt skydd av immateriella rättigheter, klimat och miljö där de samiska naturresurserna och ekologiska traditionella näringarna måste skyddas och stärkas.

I mitt uppdrag som branschföreträdare för duodji mellan åren 2010-2018 var jag högst medveten om att allt det jag talade om var politiskt. Utifrån duodji som en kulturgenuin och positiv näring var det lätt att tala om historik, rättigheter och att det är det nomadiserande sättet att leva som har formgett den samiska kulturen med naturmaterial och renen i centrum.

Jag är medlem i gruppen av samiska experter som Civil Rights Defenders och Naturskyddsföreningen samarbetat med de senaste åren. Genom det fick jag fick möjlighet att delta i FN:s internationella urfolkskongress 2019. Det var där jag beslutade mig för att engagera mig politiskt. Det finns så mycket att arbeta för både på nationell nivå som i urfolksperspektiv. Mötet och erfarenhetsutbytet med andra urfolk var givande och gripande. Lika givande var mötet med Svenska regeringsgruppen som också var på plats.

Nyckelorden är samarbete, om vi tillsammans är eniga och arbetar mot gemensamma mål går det att åstadkomma förändring både i Sápmi och internationellt tillsammans med andra urfolk. Med det så tackar jag och lämnar vidare detta konto. 


Dearvvuođaiguin / Varrudagáj / Helsigij / Vårradahkkij / Jïjnjh heelsegh

Mari-Ann Nutti