Guovssonásti bellodat
Partiet Guovssonásti

Duodji - Duöjjie

 

Mïjjan vujdnamisne duöjjie leä tjürgges jüridijkan suöjien vuölliene, jah leä viässuoje kultuvrrameärkkane jah varries viässuometjeärdda, gussnie gájkka duöjjiehámieh aktta tjårggade 


Vår vision är att duodji har ett starkt juridiskt skydd, är ett levande kulturuttryck och en välmående näring där alla former av duodji står sig lika starka.

Duodji, samisk design och konsthantverk ska få ett starkare lagligt skydd så att icke-samiska aktörers exploatering av samisk kultur motverkas, t.ex. genom stärkta certifieringsordningar och skydd av traditionella samiska former, mönster och symboler.

Vi vill skapa förutsättningar för duojárat (samiska slöjdare) att utveckla sin organisering för att stärka duodji utifrån deras behov och önskemål.

Stödformer som t.ex. startstöd och investeringsstöd måste anpassas till duodjinäringens förutsättningar. Vi vill stärka och utveckla långa och korta duodjiutbildningar för att möjliggöra att fler tar tillbaka sitt kulturarv. Fler stödformer för duojárat behövs, t.ex. rådgivning, korttidsstudiestöd och fler stipendier.Relaterade sidor: