Guovssonásti bellodat
Partiet Guovssonásti

Jämlikhet och jämställdhet - Dásseárvu

 

 

Min oainnáhus lea ahte visot sámit beroškeahtá sohkabealis galget gieđahallot ovttaárvosaččat ja rievttalaččat, mas ovttaskas olmmoš ii vealahuvvo, mas olmmošlaš rievttit, geavahan- ja oamastanriekti adnojit váran ja ahte dat boahtá oidnosii servodaga oainnuin, árvvuin ja njuolggadusain.

Vår vision är att alla samer oavsett kön ska behandlas jämlikt och rättssäkert, där den enskilde inte diskrimineras, där mänskliga rättigheter, bruks- och egendomsrätt respekteras och att det återspeglas i samhällets attityder, värderingar och normer.

 

Sametinget ska arbeta för att öka jämställdheten i det samiska samhället. 

Kortsiktigt genom attitydförändrande insatser och stöd riktat till olika samiska organisationer och aktörer

  • för utbildning, information och samtal om jämställdhet och vikten av bred kompetens 
  • för utveckling av mentorskap och stärkande nätverk för den enskilde 
  • för synliggörande av förebilder och goda exempel på jämställdhet samt 
  • för att skapa jämlika förutsättningar för unga som vill etablera sig inom traditionella näringar.

Långsiktigt ska insatser genomföras för att stärka och utveckla det samiska samhällets värderingar och normer. De traditionella näringarna ska stärkas generellt för att skapa förutsättningar för både män, kvinnor och icke-binära att fortsätta arbeta och etablera sig inom näringarna och därigenom utöka jämställdheten. Specifikt ska andelen kvinnliga utövare inom näringarna öka. En jämnare fördelning ökar möjligheten och intresset för kvinnor att etablera sig och engagera sig inom näringarna.

Sametinget ska arbeta för en jämlik behandling av alla människor och för att öka samers aktiva deltagande i folkvalda organ. Rasism i alla former gentemot samer och inom samiska grupper måste upphöra. Allmänhetens, myndigheters och beslutsfattares kunskap om Sápmi och samiska förhållanden måste höjas genom riktade instaser. 

Lagar och förordningar, t.ex. rennäringslagstiftningen, ska ses över för att reflektera det samiska samhällets värderingar och normer, öka jämlikheten och stävja rasism mot samer.


Relaterade motioner: