Guovssonásti bellodat
Partiet Guovssonásti

 Rennäringsmyndigheten - Båatsoen byjjesfaamoe


Mijjen ulmie åajvaladtjh darjoeh båatsoen gaavhtan lea reaktatjïerkeme jïh sjiehteles jïh stinkes reeremh dejnie berkieh, gusnie båatsoen guejmiem govlelge.


Vår vision är att myndighetsutövningen gentemot rennäringen är rättssäker och sköts av stabila och förutsägbara myndigheter där rennäringens företrädare har ett starkt inflytande.

En särskild myndighet ska besluta i frågor som rör förvaltningen och myndighetsutövning i rennäringsfrågor. Majoriteten av ledamöterna och deras ersättare ska vara rennäringsutövare och utses efter samråd med företrädare för rennäringen. Administrationens organisering och lokalisering ska reformeras.

En kombination av stödåtgärder ska utformas som bäst uppfyller målen för en ekologiskt, ekonomiskt och kulturellt långsiktigt bärkraftig rennäring på en stabil rättslig grund. Stöd ska utveckla rennäringen, verka för ett gott betesutnyttjande och främja en hållbar utveckling i renskötselområdet.

Rennäringen ska på lika villkor som andra landsbygdsnäringar omfattas av EU:s olika stödformer.
Relaterade motioner: