Guovssonásti bellodat
Partiet Guovssonásti

Samebyn - Čearru


 

Min oainnáhus lea ahte čearru lea deaŧalaš ealáhuslaš ja kultuvrralaš ruoktun sámiide, mas boazodoallu ovttastahttá ja addá ovttaskas olbmui sihke vuoigatlaš ja ekonomalaš dorvvu.

Vår vision är att samebyn är en näringsmässigt och kulturellt viktig hemvist för samer där renskötseln samverkar och ger den enskilde trygghet både rättsligt och ekonomiskt.

 

Rennäringen är en viktig del av den samiska kulturen.

Det är angeläget att rennäring alltjämt bedrivs i minst samma omfattning som i dag.

Samekvinnans ställning inom rennäringen är traditionellt stark och ska uppmärksammas och stärkas. En demokratisk uppbyggd och jämlik sameby förutsätter att kvinnor som män är verksamma i samebyn. Samebyns arbete och beslut ska också präglas av kvinnligt deltagande.
Alternativa verksamheter inom samebyn ska stärka den sociala sammanhållningen och minska klyftorna mellan generationer och kön.

Samebyar ska ges möjlighet att på försök och på ett lagenligt sätt ändra sin organisation m.m. En sådan sameby ska som medlemmar kunna anta de samer som kan härleda sitt ursprung till samebyn.
Relaterade motioner: