Guovssonásti bellodat
Partiet Guovssonásti

Samers lika värde som folk och individer - Sámit – seammá árvu olmmožin ja álbmogin


 

Min oainnáhus lea ahte visot sámit galget sáhttit eallit sámi vugiin, dahkat iežaset sámi beroštumiid duohtan ja láhčit iežaset kultuvrra ja ealáhusa boahtte buolvvaide.

Vår vision är att alla samer kan leva på ett samiskt sätt, förverkliga sina samiska intressen och föra sin kultur och näring vidare till nästa generation.

 


Svenska staten ska uppfylla sina folkrättsliga åtaganden gentemot samerna enligt FN:s deklaration om urfolks rättigheter och genom sina institutioner och verksamhet stödja samers möjligheter att behålla och utveckla sin kultur och identitet. Allmänhetens, myndigheters och beslutsfattares kunskap om Sápmi och samiska förhållanden måste höjas. 

Den samiska sanningskommissionen ska ges tillräckliga statliga resurser och befogenheter för en uttömmande skriftlig och muntlig dokumentation från samer om begångna övergrepp och förhöra nu ansvariga i offentlig verksamhet. I en följande försoningsprocess ska övergrepp och brott prövas och fördömas samt återgäldande insatser genomföras.
Relaterade sidor: