Guovssonásti bellodat
Partiet Guovssonásti

Samisk kultur och kulturarv – Sámi kultuvra ja kulturárbi


Min oainnáhus lea ealli sámi kultuvra ja bissovaš ja gáhttejuvvon sámi kulturárbi mat leat sámiid anus ja hálddus eamiálbmotrievtti mielde. 

Vår vision är en levande samisk kultur och ett välbevarat och skyddat samiskt kulturarv som är 

En avsevärd utveckling av kulturanslaget behövs för att uppnå likvärdiga förutsättningar för samisk kultur. Det handlar om att skapa ett starkt organisationsliv och kulturinstitutioner, t.ex. samisk nationalscen, och goda förutsättningar för kulturutövarna, t.ex. ekonomiska förutsättningar, samarbetsmöjligheter över gränserna och arenor för kulturutövandet.

Vi måste få rätten att säkra vårt kulturarv, bl.a. traditionella kunskaper som den muntliga berättartraditionen, duodjin och jojken samt de samiska kulturspåren i naturen och vår språkrikedom för att vi ska kunna förvalta dem för våra framtida generationer. Verksamheter som samiska muséer, arkiv och bibliotek ska utvecklas. 

Ett stärkt skydd av våra immateriella rättigheter och vårt kulturarv behövs för att stävja exploatering och kulturell appropriering. 

Ansvaret för förvaltningen av samisk kultur och kulturarv ska samlas till Sametinget så att förvaltningen kan ske med respekt för det samiska samhällets behov, värderingar och urfolksrätt. Samisk kulturutövning genom kulturuttryck,  våra språk, traditionella kunskap, nyttjandet av mark och vatten ska få ett samlat stöd och skydd genom en samisk förvaltning och rätt till mark och vatten. 

Samiska mänskliga kvarlevor och stulet kulturarv måste repatrieras. Samiska arkivsamlingar måste bli mer tillgängliga för samer. Inventering av samiska kulturmiljöer måste genomföras i hela Sápmi för att skydda kulturarvet från förstörelse. Heliga samiska platser ska respekteras och skyddas från exploatering.
Relaterade motioner: