Guovssonásti bellodat
Partiet Guovssonásti

Samisk rätt till mark och vatten - Saemien reakta eatnamasse jïh jaavran

  

 Mijjen ulmie saemien aalkoe-aalmetjireakta eatnamasse jïh tjaatsan tjoevere årrodh seamma goh aajterereakta jïh laantelaakese tjaalasovvedh.

 


Vår vision är att den samiska urfolksrätten till mark och vatten är fullt erkänd, skyddad i lag och likställd med egendomsrätten.

 

 

 

I hela Saepmie ska renskötseln och samiska naturnäringar ha starkt skydd mot intrång och skada. 

Lagstiftningen ska revideras i enlighet med Högsta domstolens senaste domar om samisk rätt till mark och vatten.

I författningar bör finnas regler som klargör innebörden av samisk rätt till land och vatten och förhållandet mellan denna och egendomsrätten. Dessa ska beskriva hur den samiska bruksrätten och förvaltningen konkret kan utövas och tillförsäkras de som har renskötsel, fiske, jakt, slöjd och andra naturnäringar som huvudsaklig försörjning.

Bland annat lagstiftning gällande nöjeskörning med skoter och terrängfordon, skogsbruket, naturnära turism, exploateringar och upplåtelser av jakt och fiske behöver justeras i enlighet med urfolksrätten.
Relaterade motioner: