Guovssonásti bellodat
Partiet Guovssonásti

Sámien jïjtjamierriediebmie - Samiskt självbestämmande

 


Mïjjan vujdnamisne galggabe mïjjah sámieh jïjtjh mierriedit jïjtjaneh vyjjarij bïjrra, mïjjan kultuvrij, giälij, dávvierij, iädnamij jah tjätjij guahtáje, vuađuotuvvame ållást dühkkeduvvame jah tjađđatuvvame álgguoalmatjij riäktasne. 

Vår vision är att vi samer själva bestämmer i de frågor som rör oss, vår kultur, språk, egendom, mark och vatten utifrån en fullt erkänd och implementerad urfolksrätt.  

 


Sametinget ska utvecklas från att vara en regeringens myndighet för samiska frågor till att vara en förhandlingspart gentemot regeringen som genom det folkvalda parlamentet driver det samiska folkets frågor framåt. Likadant ska inflytandet stärkas gentemot regioner och kommuner.

Sametingets folkvalda organ ska stärkas. Dess kansli ska tjäna det samiska folket med de resurser och regelverk plenum och styrelse fastställer. Fördelning av medel till samisk verksamhet får inte detaljstyras av regering och riksdag.

Samebyarnas rådighet över mark och vatten ska stärkas och de ska förvalta upplåtelser av jakt och fiske inom Sábmie.

Samefonden överförs till samebyarna och Sametinget och dess ersättningsmedel ska återföras till de berörda skadelidande. Tills dess ska hälften av ledamöterna i Samefonden nomineras av rennäringen.
Relaterade sidor: