Guovssonásti bellodat
Partiet Guovssonásti

Min politihkalaš oainnáhusat - våra politiska visioner 

 


Guovssonásti viggámuš lea buot sámiide riektesihkkaris servodat mas min kultuvra, gielat, boazodoallu ja eará ealáhusat besset ovdánit luonddu ja dálkkadaga eavttuid mielde.

Guovssonásti arbetar för ett rättssäkert samhälle för alla samer där vår kultur, språk, rennäring och andra näringar får utvecklas i balans med naturen och klimatet.


Sámien jïjtjamierriediebmie

Samiskt självbestämmande

Boazodoallu

Rennäringen

Dásseárvu

Jämlikhet och jämställdhet

Saemien reakta eatnamasse jïh jaavran

Samisk rätt till mark och vatten

Sáme giela

Samiska språk

Duöjjie

Duodji

Dálkádahkka jah bïjruos

Klimat och miljö

Ööhpehtimmie jïh darhkeme

Utbildning och forskning

Sámit – seammá árvu olmmožin ja álbmogin

Samers lika värde som folk och individer

Vuävvdesáme åvvdånibme

Skogssamisk utveckling

Viesso sáme äládus

Levande samiskt näringsliv

Sámi kultuvra ja kulturárbi

Samisk kultur och kulturarv

Dearvvašvuohta, dikšu, dorvvolašvuohta ja valáštallan

Hälsa, omsorg, trygghet och idrott

Saemien ektiebarkoe

Samiskt samarbete

Čearru

Samebyn

Båatsoen byjjesfaamoe

RennäringsmyndighetenMii leat sámit

ja háliidit leat sámit, eat dađe eanet, dahje unnit go máilmmi iežá álbmogat. Áiggiid mielde mii leat birgen ja eallán Sámieatnamis ja mis lea kultuvra, man mii doaivut ovdánit ja eallit viidáseappot.


Mij lip sáme

ja sihtap sáme årrot, ij ga ienep jali unnep gå värálda ietjá álmmuga. Ájgij tjadá mij lip gávnnam viessomnárev ja viesum Sámeednamin ja miján la kultuvrra, mav sihtap åvdedit ja ájn bisodit.


Mïjjah liehpie sámieh

jah sïjttabe sámiene urruot, jah ij gïnná jiänabe jallá unniebe guh viärálden jiätjá ålmmagh.
Äjgij tjađđa liehpie mijjan viässuometjiärdijde jah jielliemub Sámieniädnamisne gávdname gussnie leäh mïjjan jïjtjameh kultuvrra mab sïjttabe uvddánit jah eŋŋe bïssuotit.

Mijjieh libie saemieh

jïh saemieh sïjhtebe årrodh, ibie jienebe vierhtiedimmesne årroeminie enn goh naan jeatjh almetjh veartanisnie. Dovletje aejkijste libie Sápmi´sne vyöseme dovne bearkadamme jïh kultuvrem eekebe mejtie sïjhtebe edtja övtiedidh sjïdtedh jïh båetije aejkieh veasodh.

 

Mija läp sáme

ja mija sihtap sáme årrot, ij ienap jala unnep gu vierálda ietjá älbmuga. Mija läp äjgij tjara berrgim ja vessum Sámeiednamin ja mijan lä kultuvvra mav sihtap åvdedit ja ájmon adnet.