Guovssonásti bellodat
Partiet Guovssonásti

Är Sameskolstyrelsens avsikt att lägga ner Dearnan Saemienskuvle?
Pressmeddelande, 2017-04-17


Sameskolstyrelsen ansvarar för utbildning i sameskolan samt i förskoleklass och fritidshem vid en skolenhet med sameskola enligt förordning (2011:131 § 1). 

Myndigheten ska genom sin verksamhet främja att alla barn till samer får tillgång till en likvärdig utbildning enligt skollagen (2010:800) med samiska undervisningsinslag av god kvalitet i en trygg miljö. Myndigheten ska bidra till goda förutsättningar för barnens utveckling och lärande samt förbättrade kunskapsresultat för eleverna i sameskolan. 

I dag har vi fem sameskolor och den sydligaste och enda skolan som ligger på sydsamisk område är Dearnan Saemienskuvle. 

Det är snart dags att omförhandla avtalet för Dearnan Saemienskuvles lokaler med de nya ägarna, Offentliga hus, för att tillförsäkra sig att sameskolan har lokaler att bedriva undervisning i för framtiden. Sameskolstyrelsen har i ett beslut gett uppdrag till skolchefen att i kontakt med Storumans kommun hitta alternativa lösningar på lokaler enligt den redovisning som skolchefen föredrar på nämndens möte den 23-24 februari 2017.

Att flytta en samisk verksamhet till t.ex. Skytteanska skolan kommer att vara förödande för den samiska verksamheten och i förlängningen innebära detsamma som en nerläggning av sameskolan.

Guovssonásti ser möjligheter för Sameskolstyrelsen och Sametinget att samverka genom att nyttja gemensamma lokaler. Då kan en långsiktig plan för sameskolans verksamhet skapas. Genom en sådan samverkan kan en sameskola inom sydsamiskt område säkras.

Genom att tillförsäkra lokaler till sameskolan ges också möjligheten att erbjuda samisk förskoleverksamheten som kommunen idag är skyldiga att tillgodose. Förskolan är också ingången till sameskolan och kommer fler barn till förskolan ökar också elevantalet på skolan.

Vi anser att det är viktigt att det finns starka språkcentra och de fem sameskolorna är naturliga experter på samisk undervisning. Vi ser att intresset för att lära sig samiska ökar och ser en stor potential i att sameskolorna får utvecklas vidare för att kunna stärka det samiska språket och kulturen.

Guovssonásti vill att Sameskolstyrelsen redogör för om man har för avsikt att lägga ner den enda kvarvarande sameskolan på sydsamiskt område genom att ta bort de förutsättningar som är nödvändiga för att kunna bedriva verksamheterna.

Vi anser att Sameskolstyrelsen ska ta ansvar för våra samiska barn genom att arbeta för att Dearnan Saemienskuvle ska finnas kvar även i framtiden. Detta kan inte visas på annat sätt än att Sameskolstyrelsen säkrar funktionella lokaler med eget kök och en utemiljö anpassat med ett samiskt perspektiv och  beslutar att det ska genomföras en omförhandling av de nya hyresavtalen. Allt annat vore ett svek mot de samiska barnen.


För Guovssonásti

Marita Stinnerbom, partiledareLars Miguel Utsi, partiledare