Guovssonásti bellodat
Partiet Guovssonásti

Renskötselns förutsättningar

Inlägg under Sametingets plenums allmänpolitiska debatt i Saadteskenjuana, 23 maj 2018

Igår var vi på tur i området. Vi besökte Stihken och fick guidning av samebyns ordförande. 

Det var ovanligt lite snö på fjället trots att vintern har varit den svåraste av alla vintrar på länge. 38 samebyar har haft stöd för dåligt bete och Sametinget har genom anslagskredit kunna betalat ut medel till utfodring, men vi har inte sett slutet av konsekvenserna av vintern ännu. Vi har till regeringen begärt medel till samebyarna att de får medel till klimatstrategier och arbetet med skydd av betesmarker. 

Sametinget har skickat hemställan till Regeringen för att det ska fastställas att förlusterna av ren till rovdjuren får högst vara max 10 procent. Det har regeringen beslutat om men trots det har inget hänt i förvaltningen av rovdjuren. Från Sametingets sida arbetar vi hårt för en samisk förvaltning av rovdjuren och att vi har inflytande i förvaltningen av rovdjuren. Genom metoder att påvisa våra förluster till rovdjuren och att ändra inventeringsföreskrifterna samt att inventeringsmetoder som gör att vi kan inventera alla rovdjur. 

Renskötseln har stora utmaningar när det gäller annan markanvändning och för varje stund vi sitter här försvinner betesmarker. Här har Sametinget anslagit medel för en skogsstrategi där sametingets inställning är Nej till Contorta. Vi har idag inget självbestämmande när det konkurrerande markanvändning och vi har till regeringen lyft behovet av betesmarker och den intensiva exploateringen av våra marker. 

Sverige har inte visat politisk vilja i våra frågor och vi kan bara förlita oss på att FN  kritik kan förändra Sveriges syn på rovdjursfrågan. 

Guovssonásti kommer fortsätta arbeta för rennäringsfrågor, vår traditionella kunskap, skydd för betesmarker, en samisk förvaltning av rovdjur och strategi för klimatförändringar.


Marita Stinnerbom

Partiledare, Guovssonásti