Guovssonásti bellodat
Partiet Guovssonásti

Förslag om översyn av Sametingets politiska arbete

 Pressmeddelande, 2021-05-10


Min oainnáhus lea ahte mii sámit, ollislaččat duođaštuvvon ja čađahuvvon eamiálbmotrievtti vuođul, ieža mearridit áššiin mat gusket iežamet, kultuvramet, gielaideamet, opmodahkamet, eatnamiiddámet ja čáziideamet. 


Vår vision är att vi samer själva bestämmer i de frågor som rör oss, vår kultur, språk, egendom, mark och vatten utifrån en fullt erkänd och implementerad urfolksrätt.


Läs mer om vår politik för samiskt självbestämmande

Guovssonásti lämnade i oktober 2019 förslag till styrelsen att se över organisationen i Sametinget. Syftet var att utvärdera det nya arbetssättet och se över om omorganiseringen av det politiska arbetet som gjordes i 2017 behövde förbättras.

När nuvarande mandatperioden inleddes omorganiserades styrelsens arbetssätt. Man övergick från ett system med månadsarvoderad ordförande och vice ordförande samt övriga ledamöter med mötes- och uppdragsarvoden till en helt månadsarvoderad styrelse: ordförande på 100 % tjänst och övriga ledamöter på 40 %. Det innebar en utökning av styrelsen arbete från totalt 1,9 heltidsarvoden i 2017 till 3,0 heltidsarvoden i denna mandatperiod.

Under mandatperioden 2013-2017 inleddes perioden med en heltidstjänst för Håkan Jonsson, ordförande och en halvtid för Josefina Skerk, vice ordförande i styrelsen. Skerks lön höjdes senare och därefter utökades hennes tjänst till 90% genom avtal som Håkan Jonsson skrev under.

Styrelsearvodet ska täcka styrelsemöten, arbetsmöten inom styrelsen och möten samt arbeten inom sitt ansvarsområde. För övriga uppdrag som inte ingår i detta har styrelseledamöterna rätt att ta ut sammanträdesarvode för möten, även plenum, enligt det av plenum beslutade arvodesreglementet. 

På sensommaren 2017 samlades företrädare för alla partier i Glen för att diskutera samarbeten och majoritetsbildningen för den kommande mandatperioden. Både oppositionen och den nuvarande styrelsen hade liknande lösningar för att bilda styrelse och det framkom att alla partier var överens om att arvoderingen i den tillträdande styrelsen skulle baseras på månadsarvoden.

Vår majoritet beslutade att fördela politiska ansvarsområden på ledamöterna i styrelsen. Detta för att öka farten i det politiska arbetet, effektivisera det och kunna driva många frågor samtidigt genom de olika ansvarsområdena.

Den ansvarige för frågorna i styrelsen ska arbeta gentemot nämnderna och i nära samarbete med nämndsordförandena. Nämndsordförandeposterna fördelades mellan partierna och Guovssonásti valde att organisera sig så att ansvarsområdet i styrelsen sammanföll med ordföranderollen i nämnderna, dvs. att Marita Stinnerbom varit ansvarig för renskötselsfrågor i styrelsen och samtidigt ordförande i rennäringsnämnden och Lars Miguel Utsi har varit ansvarig för språk- och utbildningsfrågor i styrelsen och samtidigt ordförande i språknämnden. Detta arbetssätt har främjat koordinering, synergi och minskat kostnaderna. Övriga partier har valt att inte tillsätta sina poster på detta sätt.

Guovssonásti lämnade i oktober 2019, § 151, förslag till styrelsen på en översyn av det politiska arbetet. Vi föreslog att Sametingets plenum inför varje mandatperiod skulle tillsätta en arbetsgrupp med representanter från både det styrande blocket och oppositionsblocket. Syftet med detta skulle vara att effektivisera det politiska arbetet genom att ta fram förslag på nödvändiga förändringar för det politiska arbetet och i regelverk så att plenum kan uppdatera sitt regelverk inför varje ny mandatperiod.

Vi förslog bland annat att översynen inför nästa mandatperiod skulle se över och komma med förslag om:

  • regler för styrelsen sammansättning och fördelning av ansvarsområden, 
  • ansvarsfördelning mellan nämnder och styrelsen
  • regler och budget för arvoden för politiska uppdrag 
  • arbetsbeskrivningar och rapportering av genomfört arbete i politiska organ
  • eventuell permanent funktion för översyn av regler för politiskt arbete
  • eventuella behov för förändringar eller översyn inom andra områden utöver de ovan angivna


Tyvärr fick Guovssonásti inte gehör i styrelsen för förslaget när det behandlades i mars 2020, § 37, och vid senare möten också.  

Oppositionen har under mandatperioden kritiserat styrelsen för att de inte lyckats med sin insyn i styrelsens arbete. Guovssonástis förslag för en översyn av det politiska arbetet skulle leda till förbättringar inom detta område också.

Om vårt förslag antas och en översyn av det politiska arbetet i Sametinget genomförs inför varje mandatperiod skulle det politiska arbetet effektiviseras, bred samsyn om förutsättningarna för våra förtroendevalda skulle etableras och det politiska samtalet skulle kunna fokusera mer på sakfrågorna. En återkommande översyn skulle leda till att Sametinget som folkvalt organ stadigt utvecklar och stärker sin organisation och demokrati och därmed förutsättningarna för att förverkliga och utveckla det samiska självbestämmandet. 

Guovssonásti arbetar vidare för att detta ska genomföras.


Relaterade sidor: