Guovssonásti bellodat
Partiet Guovssonásti

Guovssonásti gläds med Girjas sameby efter tingsrättens Gällivare dom den 3 februari

Pressmedelande 2016-02-07

Guovssonásti gläds med Girjas sameby efter att tingsrätten i Gällivare dömt i enlighet med samebyns yrkande om att det är samebyn och inte staten som skall förvalta jakten och fisket inom samebyns året-runt-marker. Detta främst mot bakgrund av samebyns och dess medlemmars långvariga nyttjande av det i målet aktuella området.Guovssonásti anser att samebyns prövning av saken är till gagn för hela det samiska samhället i stort och rennäringen i synnerhet. Guovssonásti beklagar att Sametingets styrelseordförande inte ser målets betydelse för det samiska samhället och rennäringen, som utgör ett centralt fundament i den samiska kulturen och det samiska samhället.

Marita Stinnerbom och Lars-Miguel Usti säger att det är beklagligt att det samiska samhällets företrädare inte kan glädjas med Girjas sameby men säger samtidigt att det i sig är positivt att Sametingets ordförande så tydligt klargjort sin inställning då det kan bidra till att mer tydligt klargöra var olika partier står i förhållande till samebyarna och rennäringen.

”På sikt hoppas vi att domen i Girjasmålet och den debatt som följt med anledning av domen kommer att bidra till en bättre utveckling av de samiska rättigheterna - för rennäringen och det samiska samhällets överlevnad.”För mer information

Marita Stinnerbom                                       Lars Miguel Utsi

   

070-3999806                                               070-2961205