Guovssonásti bellodat
Partiet Guovssonásti

Omtag i processen om Nordisk Samekonvention behövs

Pressmeddelande den 30 mars 2017


Guovssonásti reagerar på det bristfälliga arbetet som sametingets styrelse gör i hanteringen av förslaget till Nordisk Samekonvention. ”Styrelsen måste göra omtag och ge processen den tid och uppmärksamhet som krävs”.

Sametingets arbete med förslaget till Nordisk Samekonvention har kritiserats på många punkter. SSR och Renägarförbundet har reagerat på att man har satt en alltför kort tidsfrist för att lämna in remissvar om konventionsförslaget. Sametinget har heller inte skickat förslaget på remiss till samebyarna eller sameföreningarna.

Detta begränsar möjligheten för viktiga aktörer att göra en ordentlig analys av vad förslaget innebär och förmedla den till Sametinget. Sametinget och dess styrelse måste inse att dessa remissinstanser är av grundläggande vikt för att kunna bedöma konventionen – viktiga samhällsaktörer som påverkas av konventionen måste inkluderas i arbetet.

Sametingets styrelseordförande Håkan Jonsson menar i en kommentar till Sameradion och SVT Sápmi (http://t.sr.se/2odF9xS) att man som lösning på den korta remisstiden genomför s.k. hearingar med allmänheten.

Styrelsen verkar inte ha en tillräckligt genomtänkt plan för hearingarna. Tre av dem är avklarade och man har just bestämt att två till ska genomföras. Hearingarna har föregåtts av bristande information och annonsering. Uppslutningen har varit därefter. Mötena har i stort sett varit envägs informationsmöten där Sametinget berättat om konventionen utan att i någon större grad samla in allmänhetens synpunkter som uttömmande kan redovisa det samiska samhällets inställning gentemot konventionen. Det är uppenbart att dessa hearingar inte på något sätt kan kompensera för bristerna i remissförfarandet.

Styrelsen siktar på att svenska sametinget ska besluta om den Nordiska Samekonventionen på ett extrainsatt plenum i maj månad, före sametingsvalet. Sametingen i Norge och Finland planerar att besluta i frågan i juni månad. Det är viktigt att våra tre sameting har en gemensam ståndpunkt i den här frågan, särskilt eftersom att konventionen endast kommer att antas om alla sametingen stöttar den. Att komma fram till en gemensam ståndpunkt måste få ta den tid det behöver.

Marita Stinnerbom, partiledare för Guovssonásti:

- Sammantaget ser vi att ett beslut i maj månad tillsammans med den korta remisstiden, de bristande hearingarna och den uppstressade tidsplanen inte kommer kunna inkludera hela det samiska samhällets synpunkter. Det blir inte rättssäkert och det blir inte väl förankrat.

I samband med hearingen i Kiruna genomfördes ett möte som alla sametingspartierna var inbjudna till. Alla förutom Min Geaidnu och LpSS deltog på mötet. Mötet gav en möjlighet att diskutera en strategi hur man ska gå framåt med konventionsförslaget. Bland annat lyftes ett förslag om att det svenska sametinget borde behandla Nordisk Samekonvention först på nästa ordinarie plenum. Goda argument för detta lyftes på mötet och de flesta partier uttryckte sig positiva till förslaget.

Guovssonásti stöttar förslaget och ser stora fördelar med att behandla nordisk samekonvention först på nästa ordinarie plenum. Lars Miguel Utsi, partiledare för Guovssonásti:

-  För det första får det samiska samhället bättre tid att komma in med sina synpunkter om konventionen. Det ger oss också mer tid att höra hur man resonerar på den norska och finska sidan och koordinera beslutet med dem. Slutligen kommer beslutet att tas av ett nyvalt sameting med ett helt annat mandat att avgöra i en så viktig fråga än ett sameting på slutet av sin mandatperiod. Det tryggar för rättssäkerhet, inkludering och förankring.


För sametingspartiet Guovssonásti

Lars Miguel Utsi, partiledare

 

Marita Stinnerbom, partiledare