Guovssonásti bellodat
Partiet Guovssonásti

Guovssonásti arbetar för en stark, hållbar och livskraftig rennäring

Uttalande, 15 oktober 2020 

Guovssonásti gör följande uttalande med anledning av Samelandspartiets pressmeddelande den 2:a oktober om renskötselns framtid.

Som företrädare för Guovssonásti i Sametingets styrelse och nämnder arbetar vi stadigt för att utveckla det samiska samhället och rennäringen. Vi upplever att vi har stor samsyn med våra samarbetspartier kring rennäringsfrågorna och hur de ska utvecklas. Detta syns också i rennäringsnämndens arbete.

Under rennäringsnämndens möte den 8 oktober beslutades bl.a. att föreslå styrelsen att inlämna en hemställan om stöd till rennäringen för att minska inkomstbortfall för renskötare på grund av sänkta slaktpriser och minskade inköp från slakteribolagen med anledning av corona-epidemin.

Sametinget har också arbetat hårt under de gångna åren gentemot regeringen för författningsändringar gällande toleransnivån och för att få höjda anslag för rovdjursersättningar. Guovssonásti föreslog i styrelsen att särskilt klimatfrågan också skulle prioriteras för budgeten 2021 men efter diskussion i styrelsen lades inte det in i prioriteringarna.

Regeringen har hörsammat Sametinget och utifrån våra budgetunderlag också prioriterat klimatfrågorna och ger oss en ökning med 15 miljoner i anslag för 2021 riktat till rovdjursersättning samt insatser för minskad påverkan av klimatförändringar.

Genom insatser för att minska påverkan av klimatförändringar, t.ex. genom stödutfodring vid låsta betesförhållanden, stöds såväl de renar som får stödutfodring som de renar som går på naturbete då betestrycket på de kvarvarande betesmarkerna minskas med hjälp av utfodringen. 

Rennäringsnämnden har tagit del av Samelandspartiets förslag om särskilt stöd till naturbaserad renskötsel vid en muntlig dragning på rennäringsnämndens möte den 8:e oktober. Nämnden behöver skriftliga underlag för att kunna hantera ärendet vidare.

Guovssonástis vision för rennäringen är att den ska vara stark, hållbar och livskraftig. Vi vill att myndighetsutövningen gentemot rennäringen är rättssäker och stabil. Det är grunden för vår rennäringspolitik och vi är beredda att stödja alla förslag i enlighet med det.

Marita Stinnerbom, partiledare
Lars Miguel Utsi, partiledare


Relaterade sidor: