Guovssonásti bellodat
Partiet Guovssonásti
Sametingets plenum 2017. Foto: SametingetFoto: Sametinget

Kommande prövning avgörande för röstlängdens och i förlängningen Sametingets legitimitet 

- Pressmeddelande, 12 feubruari 2021

Sametingets valnämnd har vid upptagande av personer i den preliminära röstlängden genomgående berett och bedömt anmälningarna enligt egna fastställda riktlinjer. För en saklig och opartisk bedömning av lämnade uppgifter har nämnden:

  • härlett samiska som språk i hemmet bakåt till folkräkningarna i slutet av 1800-talet,
  • ansett samiska som språk i hemmet sannolik om den anmäldes förälder, far- eller morförälder eller dess förälder i Riksarkivet publicerade digitalise rade utdrag ur folkräkningarn a 1870 – 1930 på något sätt redovisas ha samisk tillhörighet. 

En preliminär röstlängd fastställs av nämnden den 15 november och publiceras. Den som inte upptagits får besked och har möjlighet att överklaga.

54 sådana överklaganden har kommit in i år och de prövas av länsstyrelsen i Norrbottens län. I yttrande till Länsstyrelsen har en enig valnämnd tillstyrkt 25 överklaganden med hänvisning till att med kompletteringarna uppfylls de villkor som nämnden satt upp i riktlinjerna.

Men i 28 fall där villkoren inte fyllts har en oenig valnämnd tillstyrkt överklagandena och frångått sina tidigare beslut och riktlinjer. Bedömningen av ansökningarna har på grund av Vuovdegas, Samernas och Jakt- och Fiskesamernas agerande i valnämnden blivit godtycklig då dessa 28 personer bedömts efter ett annat regelverk än övriga sökande.

Riksdagen lade år 2004 till i sametingslagens 3 kap. 5a § att man får överklaga ett beslut om att en annan person tagits upp i längden under påstående av att denne förts upp i längden utan att vara berättigad till det. Detta eftersom Sametingsutredningen (SOU 2002:77) fann att valnämnden efter ett beslut av Sametinget i plenum tillåtit att även icke-samer som gift sig med en samisktalande person tas upp i röstlängden. Regeringen (prop. 2003/04:86) ansåg att detta tyder på att röstlängden omfattar personer som inte uppfyller de objektiva kriterierna.

Guovssonástis Per Mikael Utsi lämnade in 48 sådana överklaganden över personer som tagits upp eller inte tagits upp i den preliminära röstlängden. Dessa ansökningar är alla sådana som kopplas till tidigare beslut som tagits av valnämnden och som enligt riktlinjerna borde korrigeras. Avsikten med överklagandena är att låta länsstyrelsen överpröva den preliminära röstlängden genom att korrigera tidigare felaktiga beslut.

En oenig valnämnd har dock med Vuovdegas och Samernas stöd ignorerat regeringens och riksdagens intentioner med lagen samt sina egna riktlinjer. De har yttrat sig till länsstyrelsen generellt och, med få undantag, motiverat sina avslag med att ”Valnämnden förutsätter att tidigare valnämnder har gjort korrekta bedömningar vid behandling och beslut…”. Något som tydligt inte är sant enligt Sametingsutredningen (SOU 2002:77).

Den 15 februari behandlar Länsstyrelsen i Norrbotten alla överklaganden. Länsstyrelsens beslut blir avgörande för röstlängdens och i förlängningen Sametingets legitimitet.

Om de godtyckliga beslut som Vuovdega, partiet Samerna och Jakt- och Fiskesamerna drivit igenom i valnämnden får stöd av länsstyrelsen skapas en praxis som gör det omöjligt för Sametinget att på ett objektivt och opartiskt sätt avgöra vilka som ska antas i röstlängden framöver.

Ett godtyckligt arbetssätt cementeras då och det blir uppenbart att Sametinget inte har en röstlängd i enlighet med gällande lagstiftning. Därmed faller hela grunden som legitimerar Sametinget som samernas folkvalda organ.

Den 15 februari vet vi hur det blir.


Marita Stinnerbom, partiledare
Lars Miguel Utsi, partiledareBakgrund 

Du som vill bli inskriven i sameröstlängden ska
1. anse dig vara same. Det är ett subjektivt och oantastligt villkor, som ingen får eller kan ifrågasätta.
2. vara svensk medborgare eller utlänning som bott i landet i tre år.
3. vara 18 år.
4. och din förälder far- eller morförälder ska ha/ha haft samiska som språk i hemmet. Detta ska du göra sannolikt så objektivt som möjligt.
eller
5. ha förälder som är/har varit upptagen i röstlängden.

Om du uppfyller dessa villkor ska Sametingets valnämnd skriva in dig i röstlängden. Du är då inskriven livet ut.


Den första röstlängden 1993
Inför det första sametingsvalet 1993 fanns ingen lista över samer som för första gången kunde delta i sametingsvalet. Man gjorde då möjligt för alla att på enklaste sätt anmäla sig, t.ex.:


Rekryteringen av väljare lyckades. Väljarna har ökat sedan dess, men valdeltagandet har sjunkit:

Valår

Antal i röstlängden

Valdeltagande

1993 

5 390

72 %

1997

5 991

63 %

2001 

6 694

65 %

2005

7 180

63 %

2009

7 812

59 %

2013

8 322

54 %

2017

8 766

58 %

2021

9 201 (preliminärt)Anmälan till röstlängden prövas
Sametingets valnämnd behandlar anmälningar fram till den 20 oktober året före valåret. Nämnden granskar framför allt om personen så objektivt som möjligt gjort sannolikt att samiska är/var ett språk i hemmet. Nämnden kan söka kompletteringar för att utesluta möjligheten att det är en oriktig eller vilseledande uppgift.

Nämnden har stegvis ökat kravet på objektiva uppgifter om språk i hemmet. Personuppgifter och språk i hemmet för förälder, far-, morförälder och dess förälder ska uppges i anmälan (se Sametingets digitala anmälan).