Guovssonásti bellodat
Partiet Guovssonásti

Guovssonásti kritiserar regeringsbudgeten

Pressmedelande 2016-09-21

Guovssonásti anser att främjandeanslaget för rennäring inte ska användas för att förstärka Sametingets förvaltningsanslag och är starkt kritiskt till regeringens hanterande av samepolitik när de väljer att minska medel för rennäringen för att höja till förvaltningen. Det är anmärkningsvärt att regeringen uttalar att de vill förstärka Sametinget när de samtidigt minskar anslaget till rennäring.

Ändringen i budgetpropositionen borde Sametingets ordförande och styrelse vara medvetna om eftersom det vore märkligt att regeringen gör en sådan omflyttning av medel utan att ha en dialog med Sametinget.

-       I budgetpropositionen skriver man att man avser förstärka främjandeanslaget för rennäring med 5 miljoner kronor för att förebygga och kompensera för rovdjursskador. Men trots det har hela anslaget minskat från 107 915 tkr till 103 915 tkr minskningen har inte motiverats från regeringens sida, säger Marita Stinnerbom.

I propositionen har man dessutom gett Sametinget ytterligare uppdrag i form av  åtgärder för anpassning till ändrade klimatförhållanden samt övriga åtgärder för främjande av rennäringen. Med ytterligare uppdrag borde det också tillskjutas mera medel och att man inte gör det innebär i praktiken ytterligare minskning eftersom anslaget ska användas till fler uppdrag.

Det är en allvarlig situation för hela rennäringen när regeringen väljer att minska anslaget eftersom det kommer att påverka den enskilde renägaren i slutändan.

Guovssonásti kommer att begära ett möte med regeringen för att diskutera budgetpropositionen.För mer information

Marita Stinnerbom                                       Lars Miguel Utsi   

070-3999806                                               070-2961205