Guovssonásti bellodat
Partiet Guovssonásti

Ökat självbestämmande för samebyns förvaltning av mark och vatten

2021-04-20, pressmeddelande


Mijjen ulmie saemien aalkoe-aalmetjireakta eatnamasse jïh tjaatsan tjoevere årrodh seamma goh aajterereakta jïh laantelaakese tjaalasovvedh


Vår vision är att den samiska urfolksrätten till mark och vatten är fullt erkänd, skyddad i lag och likställd med egendomsrätten


Läs mer om vår politik om rätten till mark och vatten

Samebyarna ska få ett stärkt självbestämmande för förvaltning av mark och vatten. Genom att samebyn får bättre skydd mot intrång och konkurrerande verksamhet och bättre möjlighet att i mer detalj förvalta mark och vatten blir det möjligt för samebyn att inkludera också icke-renskötande samer i förvaltningen av mark och vatten. 

Att stärka samebyns självbestämmande och förvaltning över de samiska markerna på detta sätt stärker också de icke-renskötande samernas möjlighet att tillgodogöra sig av de samiska urfolksrättigheterna. 


Bakgrund

Guovssonásti presenterade ett förslag på ny förvaltning av mark och vatten för samebyar redan i februari 2017. 

Syftet med förslaget var att försöka komma framåt i rättighetsfrågan för samer utanför samebyarna. Det är viktigt i förslaget att alla samer som härrör från en sameby också ska ha nyttjanderätt till mark och vatten inom den samebyn, och att detta ska ske på ett rättssäkert sätt som inte försvårar eller stör för renskötseln inom den samebyn.

Rennäringen är en stark del av samisk kultur och det är angeläget och viktigt att rennäringen kan bedrivas i minsta samma omfattning som i dag. 
Ett steg i genomförandet av ändringar är att ta fram en prövolagstiftning som genomförs som en försöksverksamhet för att kunna utvärderas. Det är viktigt att det inte är tvingande för en sameby att prova försöksverksamheten, och det är viktigt att det är tydligt vilken tidsperiod försöksverksamheten pågår inom samebyn. 


Rennäringslagen
Den nuvarande rennäringslagen är tvingande när det gäller kravet på en viss organisation, samebyn, för att utöva renskötselrätten. Endast medlemmar i samebyn får bedriva renskötsel enligt renskötselrätten.

Samebyn har i dag bara till ändamål att på ekonomiskt bästa sätt ombesörja den gemensamma renskötseln. Samebyn kan inte bedriva annan verksamhet än renskötsel enligt lag.


Vår viljeinriktning
Samebyn ska bli en näringsmässigt och kulturellt viktig hemvist för alla samer. En lagstiftning som möjliggör det ska tas fram och prövas.

Försöksverksamheten kan möjliggöras genom inrättande av en särskild lag. Läs förslag på möjlig skrivning på denna sida. En sameby bör kunna ansöka hos Sametinget om att omfattas av försöksverksamheten och få verksamhetsstöd och ekonomiska bidrag för det.

Vårt förslag till en ny förvaltning inom samebyn innebär att en sameby ska kunna anta medlemmar som kan härleda sitt ursprung till samebyn. Det bör dock inte vara möjligt att vara medlem i fler än en sameby. Sametinget ska kunna pröva frågan om en sökande är same eller har sitt ursprung i samebyn om det uppstår oenighet. 

Förbudet för samebyar att bedriva annan verksamhet än renskötsel behöver tas bort.

Samebyar ska ges lagligt stöd att på försök omorganisera och utöka medlemskapet och verksamheten. En försöksverksamhet bör kunna omfatta avvikelser från rennäringslagen beträffande ändamål, medlemmar, förvaltning, ekonomiska förhållanden och bystämma. En grundläggande del är att renskötseln fortsatt har ett fast skydd och möjlighet att bedrivas på ett ekonomiskt och ekologiskt hållbart sätt.

Mer information

  • Möjlig skrivning i lag om ökat självbestämmande för samebys förvaltning av mark och vatten
  • Motion om försöksverksamhet för samebyar, februari 2017