Guovssonásti bellodat
Partiet Guovssonásti

Samarbete i Sametinget mellan Sámiid riikabellodat, Guovssonásti och Vuovdega

Sámiid riikabellodat, Guovssonásti och Vuovdega har valt att samarbeta under den kommande mandatperioden. Vårt samarbete är naturligt eftersom vi i vår politik strävar mot samma mål. Detta samarbete är att ge rennäringsfrågorna en stark röst i Sametinget.

Sámiid riikabellodat tog under försommaren initiativ till att inbjuda Guovssonásti, Vuovdega, partiet Samerna, Landspartiet svenska samer och Min Geaidnu till samarbete kring en gemensam politisk viljeinriktning för mandatperioden. Guovssonásti och Vuovdega uttryckte tidigt att viljan fanns för ett samarbete.

Våra intentioner var att få en politisk majoritet i Sametinget med stöd i internationella konventioner att arbeta för en utveckling av samisk kultur med en stark rennäring som grund.  Detta för att få en fungerande och stabil politik i Sametinget under mandatperioden. De andra inbjudna partierna var inte beredda att delta i detta samarbete.

Tillsammans har vi utarbetat en gemensam politisk viljeinriktning. Denna kommer att ligga till grund för det politiska arbetet de kommande fyra åren.


 

Ingrid Inga, Sámiid riikabellodat

Per Mikael Utsi, Guovssonásti

Jan Rannerud, Vuovdega