Guovssonásti bellodat
Partiet Guovssonásti

Sametinget överens med Regeringen att omförhandla renskötselkonventionen mellan Sverige och Norge

Pressmeddelande, 2017-12-12

I det dialogmöte mellan regeringen och Sametinget som genomfördes i Stockholm den 6 december uppnåddes samsyn av att förslaget till ny renskötselkonvention mellan Sverige och Norge som har undertecknats av respektive stat 2010 inte kan ratificeras av Sverige.  

Den remissammanställning som gjorts i frågan ger en entydig bild av att förslaget hamnar i konflikt med lagstiftningen vad avser samebyarnas civila rättigheter. Hårdast kritik mot förslaget har riktats mot den omfördelning av betesmarker mellan Sverige och Norge som framgår i de så kallade områdesprotokollen i konventionen. 
I ett konventionslöst tillstånd gäller lappkodicillen från 1751, ett gränstraktat mellan staterna som garanterar de svenska samernas rättigheter att bedriva renskötsel i Norge.  Eftersom lappkodicillen är ett mycket gammalt rättsdokument finns det behov av ett regelverk som förtydligar hur lappkodicillen ska tillämpas utifrån dagens moderna renskötsel.

- Ett gemensamt regelverk behövs, särskilt för att undvika konflikter av olika slag utifrån dagens samhällsförändring och lösa de problem som kan tänkas uppstå av exempelvis rovdjursfrågan, exploateringar och andra intrång på betesmarkerna säger Per-Olof Nutti Sametingets styrelseordförande.

Staterna kan inte utgå från en konvention som inte tar hänsyn till renskötselns civila rättigheter.

- Det är viktigt att etablera en rättssäker ordning som respekterar de enskildas rättigheter fullt ut på båda sidor om riksgränsen säger Lars Miguel Utsi, vice styrelseordförande

Styrelsen i Sametinget är enig om att en dialog mellan de samiska parterna i Sverige och Norge skyndsamt bör komma till stånd för att försöka hitta en framkomlig väg för fortsatt förhandling. 

- I det här läget behöver vi i första hand mobilisera en bred samsyn med de samiska parterna med sikte på ett nytt avtal. Den samiska arbetsgruppens tidigare arbete kan utgöra en bra utgångspunkt i den dialogen säger Anders Kråik, styrelseledamot i Sametinget.


Kontaktpersoner för Sametinget
Anders Kråik
Tel: 070 224 71 61  
anders.kraik @sametinget.se

Per-Olof Nutti
Tel: 0980-780 27 
per-olof.nutti @sametinget.se