Guovssonásti bellodat
Partiet Guovssonásti

Samisk rätt och representation svag och utan garantier i utredningen av renskötsellagstiftningen

2021-05-24, skrivelse


Min oainnáhus lea ahte mii sámit, ollislaččat duođaštuvvon ja čađahuvvon eamiálbmotrievtti vuođul, ieža mearridit áššiin mat gusket iežamet, kultuvramet, gielaideamet, opmodahkamet, eatnamiiddámet ja čáziideamet.

Vår vision är att vi samer själva bestämmer i de frågor som rör oss, vår kultur, språk, egendom, mark och vatten utifrån en fullt erkänd och implementerad urfolksrätt.

Läs mer om vår politik för samiskt självbestämmande

 

Mottagare:
Per Callenberg
Näringsdepartementet

För kännedom:
Helene Öberg 
Kulturdepartementet

 


Den 20:e maj beslutade regeringen om kommittédirektiv för den parlamentariska kommittén som ska utreda en ny renskötsellagstiftning (Dir. 2021:35).

Utredningen ska bl.a. bedöma samebyarnas rätt till att upplåta småviltsjakt och fiske, om det gäller allt vilt, föreslå hur samebyarna ska vara organiserade och hur en ev. rätt för samer utanför samebyarna ska se ut.

Utredningen omfattar centrala frågor för det samiska samhället. Regeringen bör därför se till att det samiska samhället och de samiska rättighetsinnehavare som berörs av utredningen garanteras möjlighet att delta i och påverka utredningen i alla dess delar. 

I kommittédirektiven anges att kommittén ska vara sammansatt med ledamöter som företräder riksdagspartierna. Sametingspartierna erbjuds inte plats som ledamöter. Istället får Sametingspartierna en sakkunnig vardera i utredningen. 

Genom att inte få tillsätta ledamöter i den parlamentariska kommittén försvagas det samiska deltagandet och insynen i utredningen och det samiska folkets möjlighet att på en likvärdig nivå utöva inflytande i utredningen. Ej heller finns det några garantier för att representanterna för Sametingspartierna får rätten att delta i alla delar av utredningens och den parlamentariska kommitténs arbete. 

Därmed ser Guovssonásti en potentiell situation där kommittén väljer att inte inkludera de sakkunniga, dvs. de samiska representanterna, i valda delar av kommitténs arbete, särskilt i förhandlingar om avgörande delar för renskötseln och det samiska samhället.
 
Detta är inte acceptabla förutsättningar för en utredning som har en så stor inverkan på det samiska samhället, våra näringar och därigenom vår kultur och våra språk. 

Sverige har internationella konventioner, åtaganden och gällande rätt att förhålla sig till. Guovssonásti begär därför att regeringen genom tilläggsdirektiv ombesörjer att Sápmi och Sametingspartierna garanteras fulla möjligheter och resurser att ta del av all information, delta i samt påverka denna utredning.

Guovssonásti ser också att kommittédirektiven inte tillräckligt berör skyddet av renskötselns vinterbetesmarker. Vi begär därför tillägg i kommittédirektiven i fråga om Nordmalingsmålets rättsverkan, brister i lagstiftningsarbetet om skogsbrukets hänsyn till renskötseln, tydligare skydd för samebyarnas vinterbetesmarker samt renbetesrätt inom sedvanemarker i enlighet med bifogad promemoria.

Relaterat