Guovssonásti bellodat
Partiet Guovssonásti

Guovssonásti stöttar Jovsset Ánte Sara i rättsprocessen mot norska staten

Pressmedelande 2017-01-24


Det så kallade Reindriftsstyret, som genom reindriftsloven fungerar som rådgivare för rendriftsadministrationen och ska bidra till att uppnå målen för den norska rennäringspolitiken, beslutade ett högsta renantal för många renskötare i Finnmark, Norge. Minskningen, en bestämd procentandel av renantalen, beslutads generellt för alla utan hänsyn tagen till hur det drabbade renskötarna individuellt.

I 2014 innebar det att landbruks- og matdepartementet i Norge beslutade att renskötaren Jovsset Ánte Sara, 25 år från Kautokeino, skulle slakta ner sitt renantal till 75 renar. Jovsset Ánte Sara godtog inte det beslutet eftersom det skulle innebära konkurs för honom och slutet för hans renskötsel och tog därför saken till domstol. I februari 2016 behandlades ärendet i Indre Finnmark tingsrätt och i mars blev det klart att Jovsset Ánte Sara fick rätt gentemot staten. 

Staten har sedan dess överklagat domen och behandlingen av ärendet börjar idag, 24 januari, i Troms Lagmannsrett.

Som reglerna ser ut för renskötsel i Norge skulle en tvångsslakt av den storleken som beslutats innebära att Jovsset Ánte Sara i förlängningen tvingas lägga ner sin renskötsel. Som ung renskötare är utmaningarna stora. Förutom den ekonomiska risken det innebär att satsa på företagande, står Jovsset Ánte Sara inför en situation där hans rätt till renskötseln hotas.

Därtill finns det en underliggande problematik kring myndigheternas politik om minskning av renantalet. Kritik har riktats mot att politiken bygger på bristande information och dålig förståelse av rennäringen och att den drivs igenom utan samtycke från renskötarna och deras organisationer.

Guovssonásti arbetar för att de nordiska staterna ska följa urfolksrätten. Vi strider för samers rätt till självbestämmande och rätt till att utöva sin kultur och sina näringar. Vi strider för att unga samer ska ha en möjlighet att lära sig, utveckla och arbeta med sin kultur och sina näringar. Vi strider för att unga renskötare ska ha en stark framtidstro och trygghet.

Guovssonásti stöttar fullhjärtat Jovsset Ánte Sara.


För sametingspartiet Guovssonásti 

Marita Stinnerbom, partiledare. 070-399 98 06, marita.stinnerbom@gmail.com


Lars Miguel Utsi, partiledare. 070-296 12 05, LM@utsi.se