Guovssonásti bellodat
Partiet Guovssonásti

Tillsynen av skoterförbudsområdena måste skärpas

Pressmeddelande, 2018-04-25


Partiet Guovssonásti har i Sametinget påbörjat ett arbete för att uppnå en förbättrad tillsyn av skoterförbudsområdena. 
- Vi föreslår att särskilda lokala tillsyningspersoner, t.ex. renskötare, ska förordnas av länsstyrelsen med uppdraget att bevaka skoterförbudsområden i sina närområden. Tillsynen kan då utövas oftare, effektivare och mer konsekvent. Dessutom vill vi att länsstyrelsen permanent ska få ansvaret att besluta om tillfälliga kommunala skoterförbudsområden, samt att straffskalan för olovlig terrängkörning skärps, säger Lars Miguel Utsi, en av två partiledare i Guovssonásti.


De senaste årtiondena har allmänhetens närvaro i fjäll- och skogsmiljön ökat. Turismen ökar och ytterligare insatser för att öka turismen genomförs. Användningen av skotrar och fyrhjulingar för rekreationellt syfte har också ökat markant.

Naturvårdsverket skriver i 2014 i sitt arbete om miljökvalitetsmålet Storslagen Fjällmiljö (Förslag till en strategi för miljökvalitetsmålet Storslagen fjällmiljö, Naturvårdsverket, NV-04173-13, 2014-06-05) att ökningen av terrängkörningen i landet alltmer kan skada och störa bl.a. djurlivet, friluftslivet och de areella näringarna. I perioden 2009 till 2013 har antalet skotrar ökat med 12 %, från 253 843 st. till 285 088 st. Antalet fyrhjulingar har i samma period ökat med 38 %.

- Det är uppenbart att den stora ökningen av skotrar och fyrhjulingar leder till ökade skador och påverkan på miljön. Speciellt i år har vi sett konsekvensen av den ökade skotertrafiken genom att de har orsakat spridning i renhjordar och renarna har inte fått betesro. Detta ska regleras av terrängkörningslagstiftningen, bl.a. genom regleringsområden, t.ex. nationalparker, och tillfälliga skoterförbud. I skogslandet på vinterbete finns inte skoterförbud utan där är det fritt fram att köra, och det måste begränsas.  Det är också uppenbart att den markanta ökningen av skotrar och fyrhjulingar inte följts av en motsvarande ökning av tillsynen av terrängkörningen, eller allmänhetens förståelse för vad den ökade trafiken innebär för miljön och renskötseln, säger Utsi.

De återkommande konflikterna om de tillfälliga skoterförbudsområdena är ett tydligt tecken på detta. Under våren har det bl.a. uppstått en debatt om skoterförbuden i Kiruna kommun. Den lokala opinionen sätter kommunpolitikerna under press att sätta friluftslivet och besöksnäringen före renskötseln och miljöhänsyn. Något som politikerna också i allt större grad gör, där man gör uttalanden om att för många stängs ute från fjällen och man gör potentiellt skadliga och olagliga kontrollflygningar över förbudsområden. 

Samtidigt ökar den olovliga körningen inom förbudsområdena och respekten för det gällande regelverket för terrängkörningen minskar, från Dalarna ända till Kiruna kommun

Både enskilda naturbevakare och myndigheter som Naturvårdsverket drar slutsatsen att det behövs en bättre tillsyn. Naturvårdsverket lyfter i sin skrivelse om Storslagen Fjällmiljö problematiken kring tillsynen av terrängkörning:

Resurserna för tillsyn av terrängkörning, både sommar och vinter, är alltför begränsade. I förhållande till problembilden som kan konstateras ger det låga antalet naturbevakare och naturvårdsvakter, det låga antalet polisinsatser rörande terrängkörning samt det låga antal fall som lagförs, åtalas och fälls en bild av att resurserna för tillsyn är för knappa. En förbättrad tillsyn behövs för att komma tillrätta med illegal terrängkörning och användning av olagliga trimdelar. 

(Förslag till en strategi för miljökvalitetsmålet Storslagen fjällmiljö, Naturvårdsverket, NV-04173-13, 2014-06-05, s. 216)

Det finns stora utmaningar med att upprätthålla lagstiftningen.
- Det behövs en bättre tillsyn av regleringsområdena och skoterförbudsområdena. Vi ser också stora utmaningar med att när samebyarna begär skoterförbud så blir kommunernas behandling av de tillfälliga skoterförbudsområdena rättsosäkra på grund av en stark opinion emot skoterförbud som sätter press på lokalpolitikerna, säger Marita Stinnerbom, en av två partiledare i Guovssonásti.

Guovssonásti driver nu förslag om förbättringar i hur terrängkörningen ska regleras. 
- För det första vill vi se en förbättrad, mer effektiv tillsyn av regleringsområden och skoterförbudsområden genom att länsstyrelsen ska få förordna särskilda lokala tillsyningspersoner för tillsynen. Dessutom vill vi att länsstyrelsen permanent tar över ansvaret för de kommunala skoterförbudsområdena, de har bättre förståelse för renskötselns behov. Därtill bör straffskalan för otillåten terrängkörning och användning av otillåtna trimdelar skärpas, säger Utsi.

De särskilda lokala tillsyningspersonerna bör vara personer som ofta befinner sig nära regleringsområden och tillfälliga förbudsområden, t.ex. renskötare. Den lokala anknytningen gör att de kan utöva tillsynen oftare, effektivare och mer konsekvent under hela året. Deras lokalkännedom ger dem en bättre överblick över var och när tillsynen behöver göras. Genom en mer konsekvent närvaro kommer effekten vara en tydlig minskning av olaglig terrängkörning.

Denna ordning bör vara relativt enkel att införa i regleringsområden och skoterförbudsområden som förvaltas av länsstyrelsen. För att kunna införa samma ordning i de kommunala förbudsområdena bör länsstyrelsen därför få ett permanent ansvar också för dem. Med en förbättrad tillsyn blir troligen den lokala motviljan mot skoterförbuden större. Det föranleder att besluten flyttas från kommunerna till länsstyrelsen för att minska risken för att ett starkt opinionstryck lokalt ska hindra en korrekt hantering av dessa viktiga frågor.

- Sammantaget tror vi att dessa förslag kommer innebära stora förbättringar för skyddet av naturen, miljön och djuren. Det är kostnadseffektiva förslag som borde vara lätta att genomföra och som uppenbarligen behövs, säger Utsi.

Lars Miguel Utsi, partiledare. 070-349 29 68, larsmiguel.utsi@sametinget.se
Marita Stinnerbom, partiledare. 070-399 98 06, marita.stinnerbom@sametinget.se