Guovssonásti bellodat
Partiet Guovssonásti

 Toleransnivå för rennäringen med avseende på de stora rovdjuren

En toleransnivå för rennäringen med avseende på förekomst av de stora rovdjuren (varg, björn, lodjur, järv och kungsörn) med hänsyn både till det allmännas ansvar att skydda rennäringen enligt habitatdirektiven och rennäringens ansvar för den biologiska mångfalden enligt rennäringslagens miljömål innebär i praktiken en reglering av björn- och lodjurspopulationerna.

Björn och lodjur

Dessa två rovdjursarter har en gynnsam bevarandestatus och ett utbredningsområde huvudsakligen utanför renskötselområdet. En sådan reglering är till en början inte beroende av ytterligare kunskap om dessa eller andra arters antal och predation på ren. Det allmänna kan omedelbart påbörja en systematisk skyddsjakt på björn och lodjur i renskötselområdet för att minska rovdjurens skador på ren till en acceptabel toleransnivå.

Järv, örn och varg

Detta innebär också att järvens utbredning och antal i renskötselområdet ska bestå, kungsörnens utbredning och antal i renskötselområdet ska bestå, och vargens nuvarande utbredningsområde i huvudsak utanför renskötselområdet ska bestå.

Högst 5 % skador tolereras

En sänkning av toleransnivån från 28 till 5 % beräknas fördubbla rennäringens produktion och öka den med c.a. 140 miljoner kronor årligen.

Statens kostnader för rovdjursersättningar beräknas minska med c.a. 33 miljoner kronor årligen.

Fördubbla rennäringens produktion

För en medelstor renägare med 500 renar har varje procentenhet i toleransnivå ett värde på c.a. 11 000 kronor årligen. Rovdjursförlusterna beräknas i medeltal idag uppgå till c.a. 300 000 kronor årligen för en medelstor renägare med 500 renar.

De utbetalda rovdjursersättningarna under 2011 var på 63,5 miljoner kronor, vilket innebär att endast rovdjursskador upp till c.a. 10 % beräknas bli ersatta.

Skyddsjakt

Regeringen ska fastställa toleransnivå med avseende på förekomst av de stora rovdjuren på förslag av Sametinget i samråd med Naturvårdsverket. Naturvårdsverket och berörda länsstyrelser ska ta initiativ till skyddsjakt eller andra åtgärder som är nödvändiga för att anpassa rovdjursförekomsten till den fastställda toleransnivån.

 

Per Mikael Utsi's särskilda yttrande till Sametingets styrelsebeslut den 29 mars 2012