Guovssonásti bellodat
Partiet Guovssonásti

Vi har ett stort ansvar för det samiska samhället

Debattinlägg i Norrländska socialdemokraten den 20 februari 2017


I maj månad är det sametingsval. Sametingspartierna är nu, ett par månader inför valet, väldigt mån om hur de avbildas i media – negativ publicitet kan drastiskt påverka valutgången. Det kan locka partier att försöka undvika granskning, kontrollera vad som kommer ut i media och försöka att misstänkliggöra både media och fristående organisationer. Det är en farlig väg att gå och vi, partiledare i Guovssonásti, hoppas att alla partier i Sametinget kan komma överens om att stå över sådant agerande.

Media är en viktig aktör i ett demokratiskt samhälle. En oberoende och fri press ska granska och följa upp vad politikerna beslutar om, hur politiken genomförs och hur lag och ordning upprätthålls. Det är därför viktigt att journalister är oberoende och fria, de ska inte vara anslutna till eller styrda på något sätt av dem som de ska granska. Men de måste också vara fria i den bemärkelsen att de ska få tillgång att göra granskningar.

Ideella organisationer och sammanslutningar utgör också en viktig aktör i ett demokratiskt samhälle. De är allmänhetens möjlighet att granska politikerna. Samhällets gräsrötter kan i fristående organisationer göra sina röster hörda och lyfta upp viktiga frågor som på olika sätt förbisetts hos makthavarna.

Som politiker har vi ett ansvar mot samhället när vi förvaltar allmänhetens resurser och måste också vara tillgänglig för granskning. För en politiker ingår det i uppdraget. Det är därför oroande att de styrande partierna i Sametinget, främst Jakt- och fiskesamerna (JoF) och Landspartiet Svenska Samerna (LpSS), på olika sätt verkar frångå den principen.

De senaste veckorna har Sameradion och SVT Sápmi publicerat artiklar där man granskat Sametingets nuvarande politiska ledning och arbete. Granskningen har handlat om hur medel har använts inom Sametinget, till exempel om utbetalningar till Lars Jonas Johansson, styrelseledamot i sametinget och partiledare i LpSS, och om representationskostnader.

Samtidigt har den nordiska samekonventionen varit en högaktuell samepolitisk fråga i hela Norden där bland andra fristående organisationer, som samiska ungdomsförbundet Sáminuorra och Svenska Samernas Riksförbund, varit kritiska till konventionen och där styrelsepartierna i Sametinget, bland annat JoF och LpSS, uttryckt sig positiva.

Sametingets styrelsepartiers reaktion på kritiken har bland annat varit att offentligt misstänkliggöra Sameradion och SVT Sápmi och påstå att de har en politisk agenda och därför publicerar kritiska artiklar om styrelsens arbete. De har också kritiserat ungdomsförbundet Sáminuorra och påstått att de agerar på ryktesspridning och tar styrning från oppositionspartierna i sametinget.

Senaste tiden har Håkan Jonsson, sametingets styrelseordförande och partiledare för JoF, och Lars Jonas Johansson, styrelseledamot och partiledare för LpSS, uttalat att de inte kommer vara tillgängliga för Sameradion och SVT Sápmi för intervjuer om inte media “skärper sig”.

Vi kan förstå deras frustration, men här måste vi politiker ha distans och hedra demokratins principer. Som politiker måste man helt enkelt acceptera att granskas, inte på sina egna premisser, men på journalisternas och allmänhetens premisser. Politikern kan inte sätta agendan för media. Även om vi kan uppleva att journalisterna missar kärnan i vissa frågor, så utgör samisk media de mest kompetenta aktörerna att fritt och oberoende granska oss samiska politiker och våra institutioner – de är insatta i det samiska samhället, politiken och kulturen.

Visst sker det att medierna gör felaktiga publiceringar. Då finns det formella vägar att gå för att få en oberoende analys och rättelse av felaktigheterna. Det är ett sätt att upprätthålla förtroendet för både vår press och våra politiker - vet vi att media rapporterar ordentligt vet vi också att våra politiker granskas ordentligt. Det är oroande att sametingets styrelsepartier känt sig tvingade att angripa förtroendet för media och frivilliga organisationer. Det sänker i förlängningen förtroendet för oss som politiker och Sametinget som institution.

Det är viktigt med transparens i samhället. Medias och fristående organisationers granskning av Sametinget ger oss ett rättssäkrare Sameting som lär sig av sina misstag och stadigt strävar att bli bättre.

Som partiledare i sametingspartiet Guovssonásti ställer vi upp och tar ansvar gentemot vårt samhälle om att vara tillgängliga för medias och allmänhetens granskning, även om den är hård eller kritisk, även om vi är i opposition eller position, både före och efter valet. Vi hoppas att övriga partiledare i Sametinget också kan ställa upp på det.


Sametingspartiet Guovssonásti

Marita Stinnerbom, partiledare

Lars Miguel Utsi, partiledare