Guovssonásti bellodat
Partiet Guovssonásti

Vårt jämställdhetsarbete under den gångna mandatperioden

2021-04-30, pressmeddelande


 

Min oainnáhus lea ahte visot sámit beroškeahtá sohkabealis galget gieđahallot ovttaárvosaččat ja rievttalaččat, mas ovttaskas olmmoš ii vealahuvvo, mas olmmošlaš rievttit, geavahan- ja oamastanriekti adnojit váran ja ahte dat boahtá oidnosii servodaga oainnuin, árvvuin ja njuolggadusain.

 

Vår vision är att alla samer oavsett kön ska behandlas jämlikt och rättssäkert, där den enskilde inte diskrimineras, där mänskliga rättigheter, bruks- och egendomsrätt respekteras och att det återspeglas i samhällets attityder, värderingar och normer.

Läs mer om vår politik för jämlikhet och jämställdhet

I juni 2018 begärde Marita Stinnerbom och Britt Sparrock som styrelseledamöter i Sametinget ett möte med kulturministern Alice Bah Kunke för att lyfta jämställdhetsfrågan inom samiska samhället och Sametinget. Under mötet framfördes en begäran om finansiering för att möjliggöra att Sametinget skulle kunna samla representanter från det samiska samhället för att diskutera behovet av åtgärder för jämställdhet i Sápmi.

Som ordförande i rennäringsnämnden drev Marita Stinnerbom även frågan om jämställdhet inom renskötseln. Rennäringsnämnden anordnade därmed en konferens i oktober 2018 för kvinnor inom renskötseln för att samla ihop konkreta förslag, behov och åtgärder för kvinnor inom renskötseln.

I februari 2019 mötte Sametingets styrelse Kulturminister Amanda Lind. Sametingets styrelse informerade om jämställdhet i det samiska samhället och behovet för ett jämställdhetsarbete av Sametinget.

Under dialogmöte i juni 2019 med Kulturministern Amanda Lind gav hon beskedet att Sametinget ska få ett uppdrag att kartlägga jämställdhet inom det samiska samhället och våld mot samiska kvinnor.

Kartläggning uppdrogs till Vaartoe och Umeå Universitet att genomföra. Rapporten skulle redovisas den 31 oktober 2020 men förlängdes senare till april 2021.

I januari 2020 anordnade Sametinget ett dialogmöte om jämställdhet i det samiska samhället där samiska organisationer och partiet var inbjudna.

I samband med Sametingets plenum i november 2020 anordnade Sáminuorra och Niejda tillsammans med Sametingets jämställdhetsuppdrag ett seminarium om jämställdhet och #metoo. 

I april 2021 avslutades arbetet med att kartlägga jämställdheten i det samiska samhället och slutrapporten överlämnades till regeringen. I samband med detta har Sametingets styrelse begärt möte med jämställdhetsministern Märta Stenevi för att lyfta behov och åtgärder för jämställdhet i det samiska samhället.

Guovssonásti arbetar konsekvent med jämställdhetsfrågan med fokus att få till förbättringar i samhället. Nästa steg i detta arbete blir att kunna genomföra konkreta insatser i enlighet med den kunskap som nu har byggts upp. Insatser som bl.a. riktar sig till den samiska allmänheten för att få till bättre kunskap i dessa frågor och attitydförändringar.Relaterade sidor: