Guovssonásti bellodat
Partiet Guovssonásti


Alla vuxna samer skall få lära sig tala, läsa och skriva samiska

Motion 509, 2017-02-11

Yrkande:

  • att Sametinget begär hos regeringen och riksdagen att Sametingets anslag för vissa studier i samiska, fördubblas från 515 000 kronor för 2016 till 1 000 000 kronor för 2017 och höjs därefter successivt i takt med att bidragsbehovet ökar.


Bakgrund

De flesta vuxna samer har fråntagits sina möjligheter att i skolan få utbildning i sitt modersmål. Det har lett till att de samiska språken används i minskad omfattning och fler och fler samer byter språk från samiska till svenska. Allt fler samiska barn har ingen samisk språkmiljö i hemmet eller i sin närmiljö. Detta hämmar barnens möjligheter att utveckla och bevara sitt samiska språk. Denna språkbytesprocess accelererar från generation till generation.


Språksituationen

Cirka 55 % av samerna i Sametingets röstlängd saknar kunskaper i samiska, medan ca 28 % har kunskaper i nordsamiska och ca 8 % har kunskaper i lulesamiska och ca 10 % kunskaper i sydsamiska.


I den renskötande befolkningen har 67 % kunskaper i samiska medan 33 % saknar kunskaper i samiska.


De personer i Sametingets röstlängd som hade kunskaper i samiska (ca 45 %) behärskade samiska på olika nivåer. Ungefär 25 % uppgav att de talade samiska utan svårigheter och cirka 20 % att de talade samiska med vissa eller stora svårigheter.    


I den yngsta åldersgruppen (18-29 år) talar cirka 10 % av befolkningen samiska utan svårigheter, i mellangruppen (30-59 år) cirka 30 % och i den äldsta åldersgruppen (över 60 år) cirka 35 %.    

(Källa: Mikael Svonni, Sámi dutkan/Samiska studier, Umeå universitet: Språksituationen för samerna i Sverige, 2006)


Motiv

Alla samer skall få lära sig tala, läsa och skriva samiska. Varje vuxen same ska ha rätt till studiebidrag i 60 dagar för att uppnå grundskolekompetens i samiska.

Sametingets kansli ska få i uppdrag att tillsammans med Sameskolstyrelsen och Samernas utbildningscentrum utarbeta stegvisa utbildningsplaner för alfabetisering i samiska med läromedelsförteckning och anvisningar för lärare i enlighet med regeringens förordning (2007:1347) om statsbidrag vid vissa studier i samiska och Sametingets föreskrifter om statsbidrag vid vissa studier i samiska (STFS 2008:1).

Regering och riksdag har en förpliktelse att avsätta tillräckliga ekonomiska resurser för detta.


Studiebehov

Den redovisade språksituationen leder till att c.a. 4 600 vuxna samer i Sverige (55 %) har behov av grundläggande nybörjarundervisning i samiska. 1 700 vuxna samer i Sverige (20 %) har behov av grundläggande tal- och läsundervisning i samiska och 2 900 vuxna samer i Sverige (35 %) har behov av grundläggande läs- och skrivundervisning i samiska.

Sametinget har regeringens uppdrag att handha bidraget för vissa studier i samiska (alfabetisering). Bidrag lämnas per studiedag med c.a. 720 kronor, högst 21 600 kronor per år, och för kost-, logi- och resekostnader med högst c.a. 6 200 kronor per år (skattefritt). Anslaget beräknas år 2016 till 515 000 kronor. Anslaget bidrar till c.a. 40 vuxna samers 14-dagars studier i samiska per år. Enligt sametingets föreskrift (STFS 2008:1) beräknas 60 dagars studier på heltid för att uppnå grundskolekompetens i samiska.

Varje vuxen same beräknas behöva ett bidrag på 13 500 kronor årligen för att genomgå en 14 dagars utbildning i samiska. För att fullgöra grundskolekompetens, 60 dagar, behövs 4 års studier och nära 60 000 kronor i bidrag för varje vuxen same. En fullständig alfabetisering av den vuxna samiska befolkning skulle därmed kosta staten 400-450 miljoner kronor i studiebidrag. 1 000 studerande per år skulle kosta c.a. 13,5 milj. kronor och hela alfabetiseringskampanjen skulle med den studietakten kunna bedrivas i c.a. 32 år.


Studiernas organisering

Alfabetisering i samiska får enligt förordning (2007:1347) om statsbidrag vid vissa studier i samiska hållas vid folkhögskola, studiecirkel, kommunal vuxenutbildning eller vid Samernas utbildningscentrum. För att genomföra alfabetiseringen bör studierna organiseras så att de studerande har möjlighet att arbeta steg för steg för att uppnå grundskolekompetens.


Dokument

-  Sametingslag (1992:1433)

-  Regleringsbrev för budgetåret 2017 avseende Sametinget

-  Förordning (2007:1347) om statsbidrag vid vissa studier i samiska

-  Föreskrifter om statsbidrag vid vissa studier i samiska (STFS 2008:1)

-  Mikael Svonni, Sámi dutkan/Samiska studier, Umeå universitet: Språksituationen för samerna i Sverige, 2006)

-  Sameröstlängd 2013 


För sametingspartiet Guovssonásti

Per Mikael Utsi, ledamot i Sametinget