Guovssonásti bellodat
Partiet Guovssonásti

Lag och ordning inom allmänhetens markutnyttjande i skog och fjäll

Motion 514, 2017-02-11

Yrkande:

  • att Sametinget ska verkar för att myndigheter gör tillräckliga insatser för att allmänhetens markutnyttjande i skog och fjäll sker enligt lag och ordning.

 

Bakgrund

Allmänhetens markutnyttjande inom det samiska området har ökat markant under de senaste årtiondena. Turismen har ökat markant och det finns uttalade satsningar på att ytterligare öka turismen med särskilda satsningar på naturnära turism inom samiska områden.  

Användningen av skotrar och terrängfordon för rekreationellt syfte har också ökat markant, där vi bl.a. ser en stadig ökning av registrerade skotrar och terrängfordon.

Inom renskötseln har man observerat en ökande belastning på markerna och en ökad störning av naturlivet.

Den ökande mängden människor som rör sig i naturen för rekreation innebär en ökad påfrestning på naturen. En ökning av olovlig körning i skog och fjäll, nedskräpning och ökade störningar av vilt och renar observeras stadigt från renskötseln. De mest extrema överträdelserna tar sig exempel i djurplågeri, särskilt kan pekas ut hetsjakt av renar och ihjälkörningar med hjälp av skoter.

Samhället har inte mäktat med att upprätthålla gällande lagar och föreskrifter allteftersom allmänhetens markutnyttjande ökat, dvs. att se till att t.ex. turister och privatpersoner som rör sig i naturen följer gällande lagar och regler när det gäller nedskräpning, störning av vilt och renar, tjuvfiske, djurplågeri, skadegörelse, etc. Den ökande mängden människor som rör sig i naturen möts inte upp med ökade insatser från de myndigheter som ska se till att lagar och regler efterföljs.

Däremot kan man konstatera att särskilt inom renskötseln är myndigheternas insatser för att upprätthålla lag och ordning på en adekvat nivå. Samerna inom rennäringen är alltså under en relativt hög myndighetsbevakning, medan den till stor del icke-samiska befolkningen som rör sig i naturen till stor del slipper påträngande myndighetsbevakning.

Motiv

Den skevhet som finns i myndigheters upprätthållande av lag och ordning i skog och fjäll är något som renskötarna väl observerar i sin dagliga verksamhet. Det sänker förtroendet för samhället och dess institutioner och uppfattas som diskriminerande mot dem.  

De skador som allmänhetens markutnyttjande drabbar renskötseln direkt. Nedskräpning, störning av renar, tjuvfiske och djurplågeri mot renar är några exempel.


För sametingspartiet Guovssonásti

Lars Miguel Utsi
Partiledare, e
rsättare i Sametinget