Guovssonásti bellodat
Partiet Guovssonásti


 

Samebyarnas rovdjursinventerings-kostnader för 2014


 
 

Sametinget godtog den 20-22 maj 2014 styrelsens svar

att Sametinget i sitt budgetunderlag för 2015-2017 äskat om en utökning av anslaget med 2 790 000 kronor/år.

efter motionen (förslaget)
 
att Sametinget föreslår regeringen att i regleringsbrev för budgetåret 2014 avseende Sametinget under utgiftsområde 23 Areella näringar, landsbygd och livsmedel, anslag 1:23 Främjande av rennäringen m.m. ta bort anslagets indelning i anslagsposter.

För sametingspartiet Guovssonásti
Lars Jon Allas
ersättare i Sametinget
motion 445 den 24 oktober 2013 

Sametinget anför den 30 mars 2012 i rapport med anledning av regeringsuppdraget att utforma ett förvaltningsverktyg för förekomst av stora rovdjur (Jo 2010/2752) i kapitel 13.3 Ersättningar för inventering följande:
 
Inventeringen av rovdjur är en omfattande och kostnadskrävande verksamhet som är en förutsättning för ett förekomstrelaterat ersättningssystem. Utveckling av olika inventeringsmetoder har pågått under decennier och metoderna utvecklas fortfarande efterhand som ny kunskap och erfarenheter tillkommer. Operativt ansvariga för inventeringsverksamheten är länsstyrelserna som i samarbete med samebyarna utför inventeringarna i renskötselområdet.
När ersättningssystemet introducerades 1996 fanns det ca 6 miljoner kr till inventeringsarbetet som då fördelades lika mellan länsstyrelserna och samebyarna. Länsstyrelsernas inventeringsarbete finansieras från anslagsposten Anslaget för biologisk mångfald tillhörande Miljödepartementet medan samebyarnas deltagande finansieras av Viltskadeanslaget tillhörande Landsbygdsdepartementets ansvarsområde. Det sist nämnda anslaget har sedan dess i huvudsak varit oförändrat, medan anslaget till länsstyrelserna vuxit.
Inventeringar av rovdjur sker även i län och i områden utanför renskötselområdet, varför en del av inventeringsanslaget används även där. Därutöver tillkommer kostnader för analys av DNA-prover.
Sett till prisutvecklingen när det gäller drivmedel och utrustning i form av snöskotrar etc. har ersättningen till samebyarnas inventeringsverksamhet i praktiken minskat sedan inventeringarna infördes 1996. Detta har skett trots att arbetsbelastningen ökat på grund av växande rovdjurstammar och utvecklade inventeringsmetoderna.
Sametinget begär årligen in uppgifter över de faktiska kostnaderna som inventeringen medfört i samebyarna. Mellan åren 2009-2011 har kostnader årligen redovisats för mellan 4,1 - 4,7 miljoner kr. Det bör tilläggas att detta är den absoluta lägsta nivån för kostnaden, eftersom inventeringsarbetet utöver den ersättning som betalas ut (3,2 miljoner kr) belastar samebyarna och de enskildas ekonomi, vilket riskerar att samebyarna slutar inventera när smärtgränsen är nådd. Fram till dess att ersättningssystemet setts över i sin helhet bör därför Sametingets anslag för inventering ökas till 5 miljoner årligen.
Metoder för att inventera samtliga rovdjur inom renskötselområdet bör omedelbart utvecklas för att det ska vara möjligt att bedöma toleransnivåerna inom en sameby. Det krävs därför ett bättre system för inventering av björn och örn. Detta arbete måste prioriteras och metoden för inventering ska vara genomförbar inom tre år. Inventeringsmetoder ska arbetas fram i nära samverkan mellan rennäringen, förvaltningsmyndigheter, viltforskning och jägare.

 
Sametinget bör ha möjlighet att disponera och prioritera rennäringsanslaget efter eget gottfinnande.

Dokument
-    Rapport med anledning av regeringsuppdraget att utforma ett förvaltningsverktyg för förekomst av stora        rovdjur (Jo 2010/2752)
-    Regleringsbrev för budgetåret 2013 avseende Sametinget
-    Förordning (2009:1263) om förvaltning av björn, varg, järv, lo och kungsörn