Guovssonásti bellodat
Partiet Guovssonásti


 

Ändring i Naturvårdsverkets metodik för inventering av järv och lodjur


Sametinget godtog den 30 september-2 oktober 2014 motionen (förslaget)

att Sametinget begär att Naturvårdsverket inför nästa säsong snarast utvärderar metodik för inventering av järv och lodjur,

att utvärderingen görs i samarbete med företrädare för Sametinget och rennäringen, och

att en reviderad metodik fastställs i god tid inför nästa inventeringssäsong.

För sametingspartiet Guovssonásti
Per Mikael Utsi
sametingsledamot
motion 453 den 21 maj 2014


 

Tillämpningen av Naturvårdsverkets metodik för inventering av järv och lodjur, bl.a. slutlig och fullständig kvalitetssäkring av rovdjursföryngringar, har under innevarande inventeringssäsong inte kunnat göras på ett tillfredsställande sätt.
 
Bakgrund
 
På uppdrag av Naturvårdsverket och Direktoratet for naturforvaltning i Norge gick sedan i slutet av mars 2012 två skandinaviska arbetsgrupper igenom inventeringsverksamhet för lodjur och järv, och utifrån detta utarbetat gemensamma förslag till förbättringar i inventeringsmetodiken m.m. Arbetsgruppernas förslag skickades på remiss i september 2012 till bl.a. Sametinget. Naturvårdsverket önskade synpunkter på arbetsgruppernas förslag och välkomnade ytterligare förslag på hur inventeringsverksamheten kan samordnas och vidareutvecklas. Sametinget lämnade sitt remissvar i oktober 2012.
 
Naturvårdsverket beslutade därefter den 29 november 2012 om ändring i sina föreskrifter och allmänna råd (NFS 2007:10) om inventering av björn, varg, järv, lodjur och kungsörn efter förordnat (2009:1263) hörande av företrädare för Sametinget och rennäringen. Det slutliga hörandet med Sametinget gjordes den 15 november 2012. De ändrade föreskrifterna trädde i kraft den 1 januari 2013.
 
Kompletterande dokument Naturvårdsverkets metodik för inventering av järv och lodjur har senare fastställts av Naturvårdsverket för lodjur i mars 2013 och för järv i december 2013. Vid ändring av Naturvårdsverkets metodik för inventering av järv och lodjur ska Naturvårdsverket höra Sametinget.

 
Kvalitetssäkring
 
I föreskrifterna anges
10 § Länsstyrelsen är ansvarig för kvalitetssäkring av observationer av björn, varg, järv, lodjur och kungsörn. Länsstyrelsens personal ska i fält kvalitetssäkra observationer för att fastställa förekomst och i förekommande fall också antal föryngringar.
 
I de allmänna råden till föreskrifterna anges att
"kvalitetssäkringen bör så långt som möjligt göras gemensamt av länsstyrelsens kvalitetssäkrare och samebyns inventeringssamordnare”.

 
I renskötselområdet gäller enligt föreskrifterna därutöver
1. att om samebyns inventeringssamordnare och länsstyrelsens fältpersonal inte varit överens i fält ska detta dokumenteras i Naturvårdsverkets tillhandahållna databas. Samebyarna ska beredas möjlighet att yttra sig över länsstyrelsens inventeringsresultat.
2. att länsstyrelsen ska ombesörja att observationer i Norge och Finland dokumenteras på samma sätt som observationer gjorda i Sverige, om de kan påverka ersättningsnivåerna.

 
I instruktion för fastställande av föryngring anges för järv:
De föryngringar av järv som rapporteras i den preliminära rapporten till Sametinget ska vara kontrollerade och kvalitetssäkrade av länsstyrelsen och Viltskadecenter senast den 1:a juni.
och för lodjur:
Inventeringsresultaten ska årligen granskas och fastställas av Naturvårdsverket.

Dokument
-    Naturvårdsverkets instruktioner för fastställande av föryngring av järv och lo
     Föreskrifter (NFS 2012:12) om ändring i Naturvårdsverkets föreskrifter och allmänna råd (NFS 2007:10)          om inventering av björn, varg, järv, lodjur och kungsörn
-    Förordning (2009:1263) om förvaltning av björn, varg, järv, lo och kungsörn
-    Viltskadeförordning (2001:724)